Sankt Måns 21

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Måns 21
Sankt mans 21.png
Sankt Måns 21
Information
NamnParkskolan
AdressSankt Månsgatan 18, Svanegatan 26, Nygatan 21
ByggnadsårParkskolan: 1877-78, omb 1904, 1934
Barnavårdscentral och vaktmästarbostad: gathus 1947-48, flygel 1885, uthus 1934
ByggherreSkolrådet
ArkitektParkskolan: Helgo Zettervall, 1932 John Anchert
Barnavårdscentral och vaktmästarbostad: 1946 John Anchert
Skolgården
Barnavårdcentralen och vaktmästarbostaden. Foto 1981.
Trapphallen före 1934 års ombyggnad. Foto Grothén. Kulturens arkiv.

Redan på 1860-talet, när Södra folkskolan eller Vårfruskolan uppfördes, fanns behov av en ny folkskolebyggnad också i den västra delen av staden. Först 1877 kunde emellertid Västra skolan påbörjas för att stå färdig följande år.

För byggnadsritningarna anlitade skolrådet hovarkitekt Helgo Zettervall, som redan 1874 uppgjorde de första skisserna till skolan. Byggnaden avpassades efter den trånga och oregelbundna tomten. Den uppfördes i två våningar och förlades i gatulinjen med huvudfasad mot Svanegatan och flyglar utmed Nygatan och Sankt Månsgatan.

Fasaderna är utförda med fogstruket murverk i rött tegel med lister och fönsteromfattningar i grå cementputs. Vid takfoten löper en spetsbågsfris. Fasaden mot Svanegatan har ett betonat mittparti som inramas av lisener med krenelerade krön. Bottenvåningen utformades ursprungligen som en öppen rundbågig loggia med förstuga och entréer. Mot denna svarar övervåningens tre kopplade och kolonninramade rundbågsfönster. Ett klocktorn med urtavla och ringklocka kröner fasaden.

Flyglarna vid Nygatan och Sankt Månsgatan hade från början endast sex fönsteraxlar vardera. Vid en ombyggnad 1904 upptogs tre nya fönster mellan de tidigare, och en rytmisk fasaduppdelning med grupper om tre fönster uppstod.

Interiör

Byggnaden erhöll en ovanlig planlösning; från förstugan vid Svanegatan och gårdsentréerna nådde man en rymlig vestibul med sexkantig grundplan. En dubbel spiraltrappa av trä, buren av träpelare, ledde till den övre våningen. I varje flygel inrymdes två skolsalar för vardera 60 elever samt kapprum. Den övre våningen hade i varje flygel en större slöjdsal, en skolsal för 60 barn samt kapprum.

1934 års ombyggnad

1934 skedde en större om- och tillbyggnad av skolan efter ritningar av stadsarkitekten John Anchert. Loggian mot Svanegatan sattes igen och den brandfarliga huvudtrappan togs bort. En 18 meter lång tillbyggnad förlades vid Sankt Månsgatan, inrymmande bland annat en ny huvudtrappa, gymnastiksal och naturkunnighetssal. En ny trappa byggdes även i flygeln vid Nygatan, och entréer anordnades i gavelväggarna mot skolgården. Den mångkantiga mittvestibulen samt förstugan byggdes om till lärarrum och en ny skolsal.

Barnavårdscentral och vaktmästarebostad

En äldre envåningsbyggnad vid Nygatan hade av skolan utnyttjats för lärarbostäder. Ny flygel för vaktmästarebostad uppfördes 1885. 1947-48 uppfördes ett nytt gathus i två våningar med fasad av rött tegel. Det inreddes i bottenvåningen till barnavårdscentral och i övervåningen till vaktmästarbostad.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Den f d vaktmästarebostaden är byggd 1885 som en flygel till ett gatuhus som revs 1947. Den är byggd som ett halvhus i en våning med senare inredd vind. Södra fasaden och gaveln är utförd i röd tegel i kryssförband med fönstervalv markerade med tunna lister av puts och takfotsgesims utförd i profildragen puts. Tvåluftsfönster möjligen från 1930-talet, dörrbladen sentida. En senare tillbyggd frontespis i rött tegel utan dekor. Pulpettaken lagt med grå plåt i bandtäckning.

Uthuset är byggt som ett halvhus i en våning med fasader av röd tegel i kryssförband. Fönstren är troligen ursprungliga från 1934 men dörrarna kan vara senare. Pulpettaket är lagt med grå plåt i bandtäckning. Skolgården asfalterad.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda