Södra företagsområdet - Rådmansvången - Industrimiljöer i Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rådmansvången eller Södra Företagsområdet, fd Lyxstrumpfabriken och AB Bryggerimaskiner ligger i norra delen av området, fd Åkerlund & Rausing upptar den största delen.

Områdets karaktärsdrag

Området domineras av den stora anläggningen som tidigare tillhört Åkerlund och Rausing. Denna uppfördes i etapper med början på 1930-talets slut och innan dess användes området som jordbruksmark. En stor del av området är fortfarande obebyggt och används för vallodling. Rester av läplantering av poppel finns i området. Företagsområdena är inhägnade av staket och inte tillgängliga för allmänheten. Södra företagsområdet avgränsas mot staden av Maskinvägen och norr om denna ett koloniområde samt ytterligare parkmark innan angränsande bostadsområde. Mot öster avgränsas området av Åkerlund & Rausingsväg och stambanan. I sydväst finns reningsverket och Höjeå.

Beskrivning enskilda fastigheter/anläggningar

Lyckebacken 5 Amcor Flexibles

Åkerlund & Rausing presenterades 1942 i Byggmästaren. Arkitekterna Nils Ahrbom & Helge Zimdahl ritade den anläggning som började byggas 1938-39 vid Maskinvägen/Industrivägen. Företaget var inriktat på förpackningar främst till livsmedel. Maskinerna bestod av offsetpressar, gummitrycksmaskiner, skär,- stans- och förpackningsmaskiner. Lager och fabrikshall konstruerades i ett plan med bärande stomme av armerad betong och utfackade, icke bärande väggar, av rött handslaget fasadtegel från Minnesberg. Skorstenen murades med gult radialtegel och pannan eldades med stenkol. För maskindriften var man kopplad till Lunds elverk från vilket man tog in högspänd växelström som man transformerade ned till 380 och 220 volt. I lagerbyggnaderna var fönstren av järn och i fabriken fanns lanterniner av järn med blästrade glas. Taken belades med asfaltspapp. Kontorsbyggnaden uppfördes i tre våningar. Fabriken byggdes med tanke på att man skulle kunna utöka etappvis med 20000 m2 lager och fabriksyta. Förutom detta planerade man att även verkstäder, kontor och serviceutrymmen skulle kunna byggas till. Fabriken har senare byggts ut och man har i stora drag hållit sig till de planer som utarbetades redan 1938. Allt fasadmaterial är rött tegel och vitmålad armerad betong. Det första kontorshuset har byggts till på höjden med en våning men med samma formspråk. Till detta har även ett femvåningars kontorshus fogats 1952 efter ritningar av Zimdahl och Einar Lovén. Även här valde man synlig konstruktion i armerad betong med fasad i rött tegel och facken mellan den synliga stommen är fyllda med blåfärgad plåt och vita fönster. Mot Maskinvägen avgränsas fabriksområdet med en oxelhäck och trådstaket. En liten trädgård har anlagts mellan fabriksbyggnaden och tomtgränsen. Längre västerut längs Maskinvägen finns en tennisbana som senare byggts om till boulebana. På området finns idag även plåthallar och tälthallar i grå och blå färg. Alla besökare måste passera en bemannad vakt. 1950 hade man cirka 800 anställda, och cirka 400 anställda 1976. Idag drivs fabriken av Amcor Flexibles, ett förpackningsföretag med huvudkontor i Australien.

Lyckebacken 2

1939 byggde ett tyskt företag kallat AB Svenska Lyxstrumpfabriken vid Maskinvägen. Ritningarna upprättades av Hans Westman. 1941 gjordes en tillbyggnad och fabriken övertogs av Malmö yllefabriks AB, MYA. Man hade cirka 200 anställda. Textiltillverkningen lades ned och 1970 köptes lokalerna av Åkerlund & Rausing.

Idag finns här ett företag som heter Note (Teleproduktindustri). Byggnaden är uppförd i ett plan med fasader av rött tegel, kontorsdelen ligger närmst Maskinvägen och produktionsdelen längre in på tomten. Sågtandstaket är belagt med svart papp och gavelröstena är putsade i vitt. I den västra fasaden finns fortfarande de ursprungliga vitmålade tvåluftsfönstren i trä. Tillbyggnader har gjorts i väster och söder. Framför kontorsdelen finns en liten nedsänkt bassäng klädd med röd kalkstensflis, den byggdes under beredskapstiden som branddamm då även skyddsrum inreddes i källaren. Tomten är inhägnad med taggtrådskrönt trådstaket. MYA lät 1942 uppföra ett flerfamiljshus i kvarteret Tumstocken. Det ligger norr om koloniområdet och parken som skiljer industrierna från bostadsområdet.

Lyckebacken 3

AB Bryggerimaskiner startade tillverkning vid Maskinvägen 1948, uppköpt av Å&R 1966. Den tidigaste fabriksbyggnaden är uppförd i två våningar med fasader av gult tegel under ett flackt tak med stora lanterniner. Tillbyggnader har gjorts i söder och i öster har flyttbara kontorsmoduler placerats.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda