Södra Sandby - Industrimiljöer i Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Södra Sandby
Sandbymaskiners monteringshall från 1949 som byggdes till1954.

Historik

1905 drogs järnvägen mellan Lund och Harlösa via Södra Sandby. Vid samma tid etablerades bränneriet och strax därpå 1906, Södra Sandby lantmannaaffär, senare Persson & Gustavsson. Lite senare, 1912, startade Svenssons Bageri och Nilssons Bryggeri. På häradskartan från 1912 kan man se att det fanns en spritfabrik och ett mejeri. 1924 fanns mekanisk verkstad, mejeri och kvarn i Södra Sandby.

Områdets karaktärsdrag

I de äldre delarna av Södra Sandby finns flera småskaliga industrimiljöer från 1800-talets slut och tidigt 1900-tal. Här har funnits mejeri, bränneri, bageri, bryggeri och maskinföretag. Idag bedrivs mindre handels- och serviceverksamheter i kvarteret Kryptan där tidigare Sandbybagaren och Sandbymaskiner fanns. I kvarteret Stickflugan finns idag Sandbytvätt, bland annat i en byggnad som ska ha använts som mejeri. Strax norr om ligger det fd bränneriet som byggts om till bostadshus. Det gamla andelsmejeriet i kvarteret Versalen användes efter nedläggningen av en byggnadsfirma som också genomförde omfattande tillbyggnader. Det lilla bryggeriet på Hällestadsvägen (Nattviolen 5) tillverkade både svagdricka och läsk långt fram i tiden men står nu tomt i väntan på ny användning. En mindre karosseri- och vagnmakeriverkstad har funnits i kvarteret Vapenhuset, korsningen Allégatan/Skogsvägen. Här finns fortfarande en panelklädd gul envåningsbyggnad som med sina stora fönster och gavelport antyder att det bedrivits tillverkning här. I kvarteret Björnlokan, strax öster om centrum, finns P&G:s bygghandel, som startade som Södra Sandby lantmannaaffär 1906. Bebyggelsen i övrigt präglas av bostadsbebyggelsen i en till två våningar.

Östra Mölla/Öståkravägen heter ett mindre industriområde i Sandbys östra utkant. Öståkravägen och en smal remsa växtlighet skiljer området från Sandbys bostadsområden. Området är under utbyggnad och bebyggelsen är förmodligen uppförd under de senaste två decennierna, möjligen bortsett från växthandeln i kvarteret Stämjärnet. I kvarteren Stämjärnet, Hammaren och Borren finns flera fastigheter som rymmer både verksamhetsbyggnad och bostadshus. I kvarteren Sågen, Mejseln, Yxan och Hovtången. Verksamhetsbyggnaderna är i de flesta fall hallbyggnader i plåt eller betongelement. Undantag är P & Gs stora lager i träpanel. Även Vogel Bioforce byggnad i kvarteret Sågen utmärker sig genom sin storlek och att det uppförts i två våningar.

Beskrivning enskilda fastigheter/anläggningar

Sandbymaskiner Kryptan 9

I det centrala kvarteret Kryptan, har en av Sandbys största verksamheter funnits, maskinföretaget Sandbymaskiner, tidigare kallat Martin Jönssons mekaniska verkstad. Man tillverkade jordbruksredskap och maskiner som tröskverk ocpressar. Under 1890-talet utökades verksamheten och flyttades in till centrala Sandby. 1910 utökades verksamheten med ett gjuteri. Under följande år gick tillverkningen över till bl.a. byggnadsmaskiner och företaget ombildades till A/B Sandbymaskiner. 1982 lade man ned verksamheten. Gjuteriet i kvarteret öster om verkstaden är rivet, där finns bussgarage idag. Men av verkstaden finns en stor del av byggnaderna kvar idag. De är grupperade kring en gård, öppen mot vägen. Nästan alla byggnader har fasader i ljusa material och skiljer sig därmed från det intilliggande bageriets röda tegelfasader. På Sandbymaskiners område finns ett äldre bostadshus i öst-västligt läge norr om gårdsplanen, uppfört i tegel som övermålats i vitt. Fönstren är markerade med utkragad sten i stickbågeform, sockeln är av natursten, sadeltaket är belagt med rödfärgad eternit. Här finns också en byggnad öster om gården uppförd i regelkonstruktion med fasader av träpanel som delvis klätts med vita sidiplattor, sadeltaket är belagt med svart papp. I gårdsfasaden finns tre stora garageportar. Denna del kallas har under en period använts som utställningslokal för verkstadens produkter men används nu av ett maskinuthyrningsföretag. Mellan träbyggnaden och grannhuset finns en huskropp med tre gjutjärnsfönster och en port, fasaden är uppförd i tegel som målats vit. Väster om gårdsplanen finns en stor byggnad i vinkel med putsade fasader och flackt sadeltak. Åt gatan är byggnaden i två våningar men åt gården något lägre. Fasaderna fick sin nuvarande form efter flera ombyggnader under 1950-talet. Idag används byggnaden av en pizzeria och en radioaffär. Gårdsbyggnaden är sammanlänkad med en verkstadsbyggnad i rött tegel som ligger lägre in i kvarteret. Verkstadsbyggnaden har stora vita träfönster och takfönster. Vid den västra fasaden på verkstadsbyggnaden, mot Backgatan, finns en lastbrygga och en travers. Byggnaden kallas monteringshall på ursprungsritningarna från 1949 som utarbetats av Bror Thornberg Malmö. På tomten finns också ett mindre garage i lättbetongblock byggt på 1950-talet och en stor asfalterad yta. I stadsbyggnadskontorets planer för Södra Sandby uttrycks att ”Fastigheten är i sin helhet intressant för en framtida förtätning och förstärkning av centrum”.

Sandbybagaren Kryptan 8

Flera röda tegelbyggnader upptar kvarteret Kryptans östra del, i dessa har bedrivits bageriverksamhet. Hörnhuset är ett bostadshus i rött tegel med putsade omfattningar och ett sadeltak belagt med tegel. Huset bär namnet Lyckebo i ett namnfält vid gaveln. Längs Revingevägen ligger en tvåvånings tegelbyggnad som innehållit affär, bredvid det ligger ett garage med röd panel. Intill Lyckebo, på Skogsvägen, ligger en tvåvånings tegelbyggnad med gaveln åt gatan. Vid porten i gavelröstet finns en traversbalk. Intill denna byggnad ligger en större hallbyggnad med fasader av rött tegel. Här finns idag ett mindre bageri och en bilverkstad.

En brand skadade byggnaderna 1958 och efter det gjordes ombyggnader. 1964 ritades en stor bageribyggnad av Olle Hersö på uppdrag av bagaremästare Herman Svensson. 1979 ändrades användningen av en del av byggnaden till att innehålla trafikskola, frisörsalong och färglager och förmodligen hade det samband med nedläggning av det storskaliga bageriet.

Orgelläktaren 1 Starka betong

Företaget Starka betong grundades 1930 av Yngve Persson i Kristianstad. 1956 köpte man Lunds cementgjuteri i Södra Sandby som tidigare haft sin tillverkning i en f d bondgård vid Öresundsvägen i Lund. Tillverkning bedrevs även i Södra Sandby i en låg röd trälada. För tillverkning användes säckcement, i en press tillverkade man rör men stora brunnar göt man utomhus. Företaget hade 11 anställda 1956. 1958 byggde man en ny tillverkningshall och en ny blandarstation. 1963 byggde man till ytterligare en hall och var nu uppe i 28 anställda. En maskin för tillverkning av plattor installerades. 1969 byggdes kontorslokaler i Sandby och anläggningen i Lund avvecklades. Kontor i gult tegel byggdes till ytterligare på 1980-talet. Idag driver man tillverkning av cementplattor, marksten och rör. Över de övriga byggnaderna på området höjer sig en silo klädd i gul och grönrandig plåt. Silon används för blandning av grus, cement och färg. Till silons topp löper ett transportband från en tippficka i marken. Starka ligger i norra delen av samhället med elbolag och bilhall som närmsta grannar.

Jordhumlan 5, Fd Bränneriet

Startade 1905 som en andelsförening nedlagt 1971. Byggnaden uppfördes med fasader i rött tegel. 1996 byggde man om bränneriet till bostäder och några år senare tilläggsisolerades samt avfärgades fasaderna i en ljusröd kulör. Skorstenen är riven och nya bostadshus är uppförda intill. Mer att läsa om bränneriet finns i Sandbybygdens hembygdsförenings årsskrift 2005 ”Bränneriet, verksamheten, människorna, byggnaden.”.


Nattviolen 5 – Gamla Bryggeriet

Hur länge bryggeriet funnits är oklart men det kan vara samma som det Nilsson bryggeri som startade 1912. 1967 byggdes garaget med fem garageportar. 1981 plåtkläddes den del av bryggeriet som ligger närmst Hällestadsvägen. Bryggeriverksamheten har upphört.

Björnlokan 1

P & G Persson & Gustavsson. Firman etablerades 1906 som Södra Sandby lantmannaaffär. Spannmålssilon i rött tegel ritades av LBF 1953. Flera tillbyggnader i miljön har gjorts under 1960-talet.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda