Råbyholm och Hospitalsgården

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Råbyholm och Hospitalsgården
I zonen mellan bostadsbebyggelsen på Järnåkra-Nilstorp och industriområdet kring Tetra Pak ligger resterna av ett äldre jordbrukslandskap med två från Lilla Råby utflyttade gårdar. Byns historia har skildrats i Lilla Råby och Prennelyckan och i avsnittet nedan skall endast de bägge gårdarna, som länge hade en gemensam historia, behandlas.

Bevaringssynpunkter

De bägge gårdruna ligger idag hårt klämda mellan modernare bebyggelse. Trots detta bildar de tillsammans med Råbyholms allé, statarlängan och enstaka öppna fält en sammanhängande miljö som har betydande rekreationsvärden för den närbelägna bostadsbebyggelsen.

Området bär idag något av tillfälligheternas prägel men skulle efter en medveten landskapsgestaltning med bibehållande av de kulturhistoriska värdena kunna utgöra en välbehövlig skyddszon mellan bostadsbebyggelsen och industriområdet. Såväl Råbyholm som Hospitalsgården är av speciellt intresse, den förra genom sin påkostade huvudbyggnad och den senare genom sin långa historia.

  • Om- och tillbyggnader i anslutning till den markerade bebyggelsen skall i skala, färg- och materialval anpassas till denna. Speciell hänsyn måste visas huvudbyggnaden på Råbyholm.
  • Nybebyggelse bör ej få tränga för hårt in på den äldre bebyggelsen. Väsentligt är att ögonkontakten bibehålles mellan de olika byggnadema och att några fält även framledes hålls öppna.
  • Miljön hålls samman av Råbyholms allé som bör behållas intakt och förstärkas i den östra delen för att markera den fortsatta sträckningen mot Råby yrkesskola. Önskvärt vore om gång- och cykelvägen i dess mitt åter kunde grusas för att markera dess gamla karaktär av markväg.
  • Även parkanläggningen väster om Råbyholm och de uppvuxna träden i anslutning till Hospitalsgården utgör viktiga inslag i miljön.

Bevarandeintressena kan komma i konflikt med ett eventuellt genomförande av gällande planer.

Områden

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda