Råbyholm - Norraknästorpsvägen - Industrimiljöer i Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Råbyholm - Norra Knästorpsvägen

Historik

Namnet Råbyholm kommer från färgerifabrikör Carl Otto Borgs gård i området. Idag finns ett bostadshus från 1870, en arrendatorsbostad, lantarbetarbostad och några mindre delar av ekonomibyggnaderna kvar i områdets norra del. Området söder om Råbyholms gård och söder om Ruben Rausings gata är bebyggt med industrier. Tetra Paks fabriksbyggnad uppfördes 1956 och har sedan dess utvidgats ett flertal gånger. Det senaste bygget startade 2007 och är en utbyggnad av Tetra Pak som beräknas stå färdigt till hösten 2007. Den planeras ge ytterligare 13000 kvadratmeter yta.

Beskrivning

På området finns ca 40 företag, med Tetra Pak som dominerande företag. Området är format som en triangel ställt på sin spets. Åt öster avgränsas området av E22 och åt väster av Malmövägen samt ett järnvägsspår som tidigare gick till Trelleborg, men nu fungerar som industrispår till Tetra Pak. Järnvägsspåret går in på området och sträcker sig i nordsydlig riktning, parallellt med Borgs väg, vilken delar området i två delar. Borgs väg är i den norra delen allmän, men i söder en del av Tetra Paks fabriksområde. I områdets norra del ligger kvarteret Jöns Petter Borg, här finns resterna av Borgs gård Råbyholm och ett antal småföretag. I områdets södra och västra del är bebyggelsen helt förknippad med Tetra Pak.

Områdets karaktärsdrag

De västra och södra delarna, som inrymmer Tetra Pak, utmärks av slutna fasader i rött tegel. Byggnaderna är låga och taken med flack lutning eller plana. Tillfälliga arbetsplatser är inredda i moduler. Miljön har många av storföretagets kännetecken: en medveten arkitektonisk utformning, stora och väl synliga logotyper, industrispår för järnväg, staket avskiljer området och in- och utpasseringen är kontrollerad, stora parkeringsytor, namnskicket på gator i området är påverkat av företaget t.ex. Ruben Rausings gata.

Resterna av Borgs gård Råbyholm, är omgivna av uppvuxna lövträd och gräsmattor. Söder om gården ligger ett mindre område med ett antal småföretag inrymda i enkla hallbyggnader uppförda i en till två våningar i tegel, prefabricerad betong eller plåt. Taken är plana eller svagt sluttande.

Beskrivning enskilda fastigheter/anläggningar

Kv Råbyholm 3

Tetra Pak är Lunds största företag med 20000 anställda över hela världen, av dessa finns cirka 3500 i Malmö/Lund. AB Tetra Pak bildades i Lund 1951 av Ruben Rausing och Erik Wallenberg, som ett dotterbolag till Åkerlund & Rausing. Inriktningen var förpackningssystem som skulle underlätta distribution av livsmedel. 1956 flyttade Tetra Pak till Råbyholm, där man fortfarande bedriver verksamheten. Förutom själva tillverkningen av förpackningsmaterial monteras och testas förpackningsmaskiner här. 1991 köpte Tetra Pak Alfa-Laval som var en världsledande leverantör av utrustning och anläggningar till livsmedelsindustri, övrig processindustri och lantbruk.

I den västra delen av Råbyholm är bebyggelsen uppförd i rött tegel under tak belagt med svart papp. Området omgärdas av ett grönmålat stålstaket och växtlighet. För att komma in på området krävs passage genom grindar. Tetra Paks anläggning består utåt sett av slutna tegelytor och stora volymer. Först när man kommer nära inpå ser man att bebyggelsen tillkommit vid olika tid men efter i stort sett samma formel. Redan vid de första byggnadernas uppförande planerade man för expansion. Anläggningen omfattar en enorm byggnadsmassa och innehåller kontor och tillverkning i stora hallbyggnader med lanterninfönster över taken. Byggnadshöjden varierar från en våning till tre. Tetra Paks fabriksbyggnad i Lund presenterades i Arkitektur 1962. Man ville planera för att kunna expandera kraftigt och på en flygbild över området ser man att fabriksbyggnader med svarta papptak idag täcker en stor del av området. Man byggde upp strukturen kring järnvägs- och lastbilstransport som leddes in i området från söder och gick igenom det i två trafikarmar. Fabriksbyggnaderna byggdes utmed dessa. Kontoren planerades som dubbelsidiga envåningslängor kring öppna planterade gårdar. Byggnaderna uppfördes med stomme av betong, väggar av fasadtegel och betong samt tak av papp. En av svårigheterna med bygget var att det ställdes höga hygienkrav på utrymmena för förpackningstillverkningen. Vidare beskrivs att ventila tionsinstallationen på taket är klädd med korrugerad eternit, idag är den klädd med brun korrugerad plåt. Den höjer sig över omgivande tak som en stor fena. Det plana taket är försett med sågtandslanterniner med norrljusfönster. Fabriksanläggningarna har utvidgats flera gånger 1960, 1962 och 1969. 2007 började man bygga ytterligare nya lokaler på Råbyholm. I områdets östra del, intill E22, finns Tetra Paks kontorsbyggnad (kv Jöns Petter Borg 9). Den är till skillnad från övrig bebyggelse inom företaget uppförd i ofärgade prefabricerade betongelement, med glaspartier infattade i blålackerad plåt. Fasaderna innehåller även partier av grå plåt och färgaccenter i form av röd plåt. Byggnaden är uppförd i vinkel och fyra-fem våningar hög. Norr om kontoret finns en lägre byggnad i två våningar med slutna fasader och parkeringsdäck på taket. Tetra Pak har även verksamhet på Gunnesbo i kvarteret Rudebok samt efter den kortvariga konstellationen Tetra Laval, även i Alfa Lavals tidigare lokaler i kv Separatorn inom Öresundsvägens företagsområde. Dessa beskrivs under respektive kapitel.

Kv Jöns Petter Borg 7

Företaget Boatnav, som tillverkar system för navigation, kommunikation och övervakning, finns i en byggnad med fasader av rött tegel på en låg gjuten betongsockel under ett flackt sadeltak. Stommen av prefabricerad betong är synlig utvändigt. Vid entrén på gaveln finns en vindskärm i form av kraftiga rundbalkar med eternitskivor. Ritningarna gjordes 1974 av Lars Wesén. På taket vid den västra gaveln finns en balkong som påminner om en marin kommandobrygga, denna har troligen tillkommit senare.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda