Norra Fäladens företagsområde - Industrimiljöer i Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Norra Fäladens företagsområde

Historik

I samband med utbyggnaden av Norra Fäladen på 1960-talet planerades även ett stråk av industrier närmast den stora genomfartsleden Norra Ringen. Här byggde bl a Gambro, på den tiden Lunds Instrument AB, nya lokaler alldeles i slutet av 1960-talet.

Områdets karaktärsdrag

Området är planerat som ett band av verksamheter mellan Norra ringen och bostadsområdet Norra Fäladen. Kvarteren som utgör företagsområdet är långsmala och endast en fastighet djupa. Kvarteren heter, räknat från väster: Markören, Lagfarten, Fastighetsboken, Inteckningen och Klosterängen. Verksamheterna utgörs av kontor, bensinmack, restaurang och tillverkning. Enligt information från Lunds kommun finns ett 25-tal företag med totalt cirka 1200 anställda. Den största arbetsplatsen är Gambro med ungefär 900 anställda. Övriga arbetsplatser är till hälften detaljhandel och resten utbildning eller hälso- och sjukvård.

Bebyggelsen är präglad av läget mellan genomfartsled och bostadsområde. Den smala kvartersytan ger ett led av bebyggelse. Byggnaderna är låga i en eller två våningar och flera förefaller vara uppförda från slutet av 1960-talet.

De flesta byggnader i kvarteret Markören och Inteckningen har fasader av rött eller brunt tegel med flacka eller plana sadeltak. I kvarteret Lagfarten dominerar plåt och plantak även om här även finns hus med fasader av träpanel och sadeltak. Den senast uppförda byggnaden Lagfarten 1 är ett företagshotell i två våningar med en handfull olika företag. Fasaderna är klädda med aluminiumplåt och svarta klinkerplattor, fönstren är ordnade som fönsterband. Taket är ett plantak.

De flesta byggnader i kvarteret Markören och Inteckningen har fasader av rött eller brunt tegel med flacka eller plana sadeltak. I kvarteret Lagfarten dominerar plåt och plantak även om här även finns hus med fasader av träpanel och sadeltak. Den senast uppförda byggnaden Lagfarten 1 är ett företagshotell i två våningar med en handfull olika företag. Fasaderna är klädda med aluminiumplåt och svarta klinkerplattor, fönstren är ordnade som fönsterband. Taket är ett plantak.

En enkel rad av lövträd kantar kvarteren mot gatumarken i norr. Mellan kvarteret Lagfarten och Fastighetsboken, går i nordsydlig riktning ett cykelstråk omgivet av grönska. Kv. Fastighetsboken är inte bebyggt och blir därför ett grönt inslag i området.

I kv Klosterängens södra del finns tre verksamheter i byggnader från 1970- 80-talen, de är hallbyggnader i gulaktig plåt under flacka sadeltak belagda med svart papp. Ahls isolering, Lunds kommun och S.E. Fredrikssons rörinstallationer finns här. I kvarterets norra del finns två tämligen nyuppförda byggnader. I den ena, en ordinär hallbyggnad av prefabricerade element i grått och ljusgrått, huserar Hyrservice. Den andra används av Anox Kaldnes, ett teknologiföretag med fokus på biologisk rening. Här har gjorts en arkitektonisk utformning med fasader av gult tegel i löpförband under sadeltak belagda med zinkplåt. En lanternin höjer sig över övriga takytor. Bottenvåningens fönster är utformade som hål i mur medan övervåningens fönster arrangerats i fönsterband. I kvarterets mittersta del finns två äldre bostadshus, ett från uppskattningsvis 1930-talet i rött tegel och det andra från tiden runt 1900 i gult tegel med rött tegel i hörn, takfot och omfattningar.

Beskrivning av enskilda fastigheter/anläggningar

Kv Inteckningen 5

Här byggdes alldeles i slutet av 1960-talet nya lokaler för Lunds Instrument AB, efter ritningar av arkitekt Einar Lovén (Lovèns Arkitektkontor, Stockholm 1969). Verksamheten hade sin upprinnelse i AB Instrumenta, som startats på 1940-talet av instrumentmakare och läkare vid Lunds lasarett. Efter ett tag flyttade man till Bankgatan 15 till en före detta skofabriksbyggnad som numera är riven. 1961 uppfanns den första konstgjorda njuren av professor Nils Alwall, vilket möjliggjorde utvecklingen av dialysapparaten. Kort därefter intresserade sig industrimannen Holger Crafoord för uppfinningen och började utveckla och marknadsföra produkten, som skulle göra företaget, senare omdöpt till Gambro AB, känt. Gambro (bildat som förkortning av Gamla Brogatans Sjukvårdsaffär Aktiebolag) är idag ett industriföretag som tillverkar dialysapparater och driver verksamhet relaterat till det.

Gambros byggnader tar upp en stor del av kvarteret Inteckningen 5, vars övriga del används som parkering och varuhus. Gambros bebyggelse har tillkommit i olika etapper som kännetecknas av något olika utformning men likväl med det gemensamma draget brunrött tegel. Samma arkitektfirma, Lovéns Arkitektkontor AB, kom att rita flera tillbyggnader av anläggningen under 1970-talet, då Gambros verksamhet expanderade lavinartat. 1971 sålde man 80000 dialysapparater. 1975 låg försäljningssiffran på 1,4 miljoner.

Den stora anläggningen innehåller i väster vakt och huvudentré samt kontor. Vaktkuren tillkom 1976, efter ritningar av arkitekt Aage Harald Rump, som samtidigt utformade en planteringsplan. Kontor och huvudentrén hör däremot till den ursprungliga anläggningen som uppfördes 1969 jämte en stor fabriksbyggnad som sträckte sig österut. Kontor och entré i väster är utförda med teglet lagt i munkförband. I den västra gaveln finns lastkajer.

Som kuriosa kan berättas att den ursprungliga anläggningen innehöll även en handbollsplan omgärdad av planteringar och träd! Denna fick, om den någonsin förverkligades, snart lämna plats för den österut successivt utvidgade fabrikshallen, som med sin bredd upptar i det närmaste hela kvarteret. Fasaderna är klädda med det för anläggningen karakteristiska brunröda teglet. Taken är utförda som flacka sadeltak belagda med svart papp. Som beställare av de upprepade tillbyggnaderna av fabriken står i slutet av 1970-talet Holger Crafoord AB. Einar Lovén anlitades som arkitekt.

Fabriksbyggnadens norra fasad är idag cirka 200 meter lång och utgörs av en putsad sockel och en teglad fasadyta som avbryts av fönsterpartier och höga stående fönster. Fönster och fönsterpartier förefaller nyligen vara skiftade till aluminium (utfört 2000). Invid den norra fasaden finns ett batteri med fyra silos i plåt.

Via den lilla vaktkuren från 1976 regleras passage in och ut på området som avgränsas med stängsel. Vaktkuren är klädd i röd korrugerad plåt under ett utskjutande plantak med sarg. På vaktkurens tak finns en stor urtavla.

Anläggningens östra gavel är till skillnad från gatufasaderna i norr, söder och väster, klädd i blå plåt och aluminiumplåt, vilket kan tyda på att man vill möjliggöra ytterligare tillbyggnader. Invid den östra gaveln finns även ett trevåningskontorshus i rött tegel med glaspartier i fasad och taklanternin. Denna uppfördes 1984 för AB Gambro Lundia efter ritningar av Thurfjell Arkitektkontor AB genom Lars Wesén, Malmö. På området finns även bilparkering och cykelskjul samt i den östra delen även en tälthall i grå plast.

Gambro har även expanderat sin verksamhet till andra sidan Norra Ringen, kv Stockholmsledet 9, där Lunds Instrument AB redan 1976-78 byggde ett nytt forskningslaboratorium, efter ritningar upprättade av Einar Lovén. Tillbyggt under 1980-talet och kompletterat med ytterligare produktionsanläggningar 1992 respektive 2000. Sedan 2002 håller Gambro även till i företagshotellet i kv Stockholmsledet 8. Denna anläggning uppfördes som ”industrihotell”, planlagt 1991 av Lars Wesén Arkitektkontor. Anläggningen består tre huskroppar, A och B uppförda 1991, medan C byggdes först 1999.

Sedan 1984 återfinns Gambro även i Gastelyckans företagsområde, med sitt fördelaktiga läge utmed E 22. I kv Flintan på Gastelyckan uppförde Gambro 1984 centrallager. Lastkajerna är tillbyggda 1999.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda