Metod Veberöd

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Vår utgångspunkt är att vad som betraktas som kulturarv och kulturmiljöer är en social konstruktion och därmed föränderligt. Om vi granskar arkiverade handlingar om Veberöd hittar vi ställningstagande som att järnvägshotellet i Veberöd inte har något ”kulturhistoriskt egenvärde” och därför kan rivas utan att det ens dokumenteras. En miljö som järnvägshotellet skulle förmodligen betraktas på ett annat sätt idag då ytterligare 40 år passerat. Kanske hade även en diskussion med de boende på orten om hotellets betydelse påverkat. Tankarna om att invånarna på en ort känner sin miljö och bär traditioner och berättelser är inget nytt utan snarast en självklarhet. På olika sätt strävar man vid fysisk planering att ta vara på denna kunskap. I Lunds kommun har man tagit fram ett översiktligt kommunövergripande underlag men mer detaljerade kulturmiljöunderlag finns endast för delar av staden Lund och för delar av Dalby, Stora Råby, Värpinge, Stångby samt delar av bebyggelsen invid Kävlingeån. Det fanns alltså behov av att ta fram ett underlag för Veberöd och då såg vi på Stadsbyggnadskontoret chansen att samarbeta med lokala experter och därigenom förbättra kvaliteten på underlaget. Genom samarbetet hoppades vi även bidra till en dialog om kulturarv och kulturmiljö som fler vill delta i, samt inspirera invånarna att ta reda på mer om kulturmiljöerna. Vår hypotes är att breda och representativa kulturmiljöunderlag underlättar möjligheten för folk att känna identifikation och förankring. Kulturmiljön är en fråga som engagerar många invånare och många har ingående kunskaper om de fysiska miljöerna i vilka de verkar. Det kan också ge nyinflyttade en kontakt med platsen som underlättar anknytning.

I stora drag organiserades arbetet genom att en grupp intresserade Veberödsbor gavs en kort orienterande kurs i kulturmiljövård och bebyggelseinventering för att därefter själva, indelade i arbetsgrupper, inventera kulturmiljön i Veberöd. Inventeringen utfördes under handledning och stöd av en projektanställd bebyggelseantikvarie och stadsantikvarien. Fältarbetet utfördes under 2016.


Stort tack till arbetsgruppen i Veberöd:


Ann-Charlotte Tinebo

Balázs Suhajda

Bertil Thörncrantz

Gert Lilja

Gert Nilsson

Göran Holmgren

Inger Nilsson

Jonas Bengtsson

Mats Hommel

Roland Jönsson

Ulla Hulting

Yvonne Andersson

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda