Lunds centralstation

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stadsäga 1
Stationshuset.png
Stationshuset. Foto 1981.
Information
NamnLunds centralstation
AdressBangatan
Byggnadsår1857-59, om- och tillbyggt bl a 1872-73, 1875, 1923-26 samt 1956-57
ByggherreStatens Järnvägar
Arkitekt1857 okänd dansk arkitekt, 1872 A.W. Edelsvärd, 1920-tal Folke Zettervall

1856 invigdes första etappen av södra stambanan mellan Malmö och Lund. Året därpå påbörjades uppförandet av ett stationshus med banhall samt godsmagasin i Lund, och 1859 stod stationsbyggnaderna klara.

Vem som utfört den bevarade fasadritningen till Lunds stationshus är inte klarlagt. SJ:s egen järnvägsarkitekt A.W. Edelsvärd uppger på 1870-talet att en dansk, icke namngiven, arkitekt ritat anläggningen, för övrigt densamme som ritat det första stationshuset i Malmö, nedbrunnet 1866.

Bangårdsområdet och stationsbyggnaderna har genomgått flera förändringar sedan byggnadstiden, vilka här endast kan skildras i korthet. Framställningen bygger på Martin Sanderbergs uppsats "Stationshuset i Lund" från 1968.

1856-59

Den ursprungliga anläggningen omfattade en huvudbyggnad med anslutande banhall i väster. Stationshuset uppfördes i två våningar med rektangulär grundplan och flackt, valmat sadeltak, täckt med skiffer. Det byggdes av tegel med putsade fasader i romantisk klassicism.

Banhallen var likaså tegelmurad med putsade och kvaderindelade fasader. Genom en självbärande takstolskonstruktion kunde hallen spänna över perrong och två spår.

1872-75

1872-73 byggdes stationshuset till efter ritningar av järnvägsarkitekten A.W. Edelsvärd. På ömse sidor om huvudbyggnaden uppfördes envåningsflyglar, putsade och kvaderindelade i likhet med denna. Flyglarnas fasader mot öster erhöll rakt avskurna gavelpartier med volutförsedda krön samt tureller. 1875 revs banhallen. En ny perrong byggdes och täcktes i stället med ett flackt skärmtak, buret av pelare.

1923-26

Nästa stora ombyggnadsetapp inträffade på 1920-talet, då Folke Zettervall som SJ:s chefsarkitekt utformade om- och nybyggnadsförslagen. Perronger och spårområde lades om, och en gångtunnel byggdes mellan plattformarna. En entrébyggnad till gångtunneln samt en passage av trä byggdes samman med den norra flygeln. Stationshuset breddades mot väster.

Huvudfasaden erhöll ett envånings vindfång av mittrisalitens bredd. Hörnturellerna på huvudbyggnaden och flyglarna byggdes om till låga torn med tälttak. Flyglarnas gavelpartier togs bort och ersattes med de nuvarande valmade taken, och en rundbågsfris tillfogades i överensstämmelse med huvudbyggnadens utformning.

Det yngsta tillskottet i stationsanläggningen är byggnaden för stins och tågexpedition, som tillfogades i norr år 1956.

Lunds centralstation utgör ett statligt byggnadsminnesmärke, enligt beslut 24 mars 1972.

Norr om stationshuset en panelad, gulvit byggnad under valmat plåtklätt tak, uppförd som manskapsbyggnad efter ritningar signerade 1921 av A. Ekengren, Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda