Kring idrottsplatsen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kring idrottsplatsen
Skälet Trollebergsvägen och Fjelievägen, troligen år 1900. Foto Kulturen.

Det här behandlade området utgörs av triangeln mellan de med all sannolikhet medeltida landsvägarna mot Lomma och Fjelie. Större delen av området ingick förr i stadens gemensamma fäladsmark, men även en mindre bit av Papegojelyckan längst i väster har tagits med. Fäladsjorden användes som betesmark och omgavs på alla sidor av uppodlade lyckor och vångar, men stod i förbindelse med Klosters Fälad genom en korridor i det nordvästra hörnet.

Merparten av marken inom området överfördes i privat ägo vid två skilda tillfällen. Marken i kvarteret Kilen hade varit utarrenderad sedan 1700-talet, men såldes av staden 1878-79 sedan man konstaterat att räntan på köpeskillingen gav betydligt mer än arrendeintäkterna. Kvarteret Lergraven såldes 1902 till SJ:s pensionskassa för uppförande av tjänstebostäder då man ansåg ändamålet behjärtansvärt. Väster 3:2 har behållits i stadens ägo, men uppläts 1891 till Lunds idrottsföreningar för anläggandet av en idrottsplats.

Bevaringssynpunkter

Inom området finns det ingen sammanhängande bebyggelsemiljö, men ett antal enskilda objekt av hög kvalité.

  • Vid underhåll och eventuell om/tillbyggnad av markerad bebyggelse skall åtgärderna i skala, färg och materialval anpassas till befintlig bebyggelse.
  • Stationskarlahusen inom kv Lergraven intar en särställning inom stadens byggnadsbestånd. De tillhör den i Lund lilla skaran av hyreshus i jugend och uppvisar en mängd välbevarade detaljer, och fordrar därför en speciell omsorg. Likaså bör deras närmiljö utformas så att anläggningens ursprungliga karaktär bibehålls.
  • Byggnaden i kv Kilen är i sitt slag ett mycket påkostat hus och har även interiört många välbevarade detaljer.
  • Idrottsplatsen är förmodligen landets äldsta i bruk varande och bör därför behållas som sådan. Speciellt den f d cafébyggnaden och Lugis omklädningsrum uppvisar i all sin anspråkslöshet en arkitektur av hög kvalité. Fotbollsplanens nedsänkta läge bör bibehållas då det vittnar om dess gamla funktion som isbana på vintern.
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda