Källförteckning för Utanför vallarna II

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Källförteckning

Otryckta källor

Arkitekturmuseum

Fred Forbats arkiv

Folklivsarkivet vid etnologiska instit.

Gårdsarkivet: Källby

Kulturen
 • Lundaavd: Uppmätningar, fotografier, tidningsklipp, handlingar ang Hospitalsgården mm.
 • Huvudarkivet: Arbetsklassens Barnhem (X:2737-41), Borgska familjearkivet, Uppteckning ang L:a Råby (XLV:8)
Landsarkivet i Lund
 • Lunds stadsarkiv - Rådhusrätten och magistratens arkiv: Lagfartsprotokoll, Jordeböcker, Handlingar rörande stadens jordar, Handlingar rörande tomter och byggnader.
 • Torna häradsrätt: lagfartsprotokoll.
 • Lunds landsförsamlings kyrkoarkiv: Skolräkenskaper, Skolrådsprotokoll, Kyrkostämmoprotokoll, Husförhörslängder.
 • Enskilda arkiv: 134 Borgska familjearkivet. 468 Råbyholm godsarkiv.
Lunds Byggnadsnämnd

Mikrofilmade byggnadsritningar, rivningsfoto 1953-, stadsplaneutkast.

Lunds Lantmäteri

(Fd stadsingenjörskontoret) Kartor, kartbeskrivningar, stadsplaner.

Lunds Stadsarkiv
 • Badhusbyggnadskommitténs arkiv
 • Byggnadsnämndens arkiv: protokoll, akter, byggnadsritningar i original (samtliga finns mikrofilmade på byggnadsnämnden), byggnadsnämndens besiktningjournal 1878-1923.
 • De äldstes handlingar: jordeböcker, ämnesordnade handlingar.
 • Drätselkammarens, senare kommunstyrelsens, arkiv: protokoll, fastighetsdossier, ämnesordnade handlingar.
 • Lunds Badhusaktiebolags arkiv
 • Stadsfullmäktiges, senare kommunfullmäktiges, arkiv: protokoll med inneliggande handlingar, bostadskommittens arkiv.
 • Enskilda arkiv: AB Lunds Mekaniska Verkstad, Klosters Gjuteri- och Reparationsverkstad, Fabriks- och hantverksföreningen i Lund (handlingar ang Industriutställningen 1907 och Bo 54), Lunds Bicycleklubb, Lunds Skridskoklubb, Lunds idrottsföreningar.
 • Arbetarrörelsens arkiv: AB Folkets park.
 • Pressklipp och fotosamlingar.
Lunds Tekniska nämnd

Ritningar och foton till vattenverket.

Lunds Tingsrätt

Tomtböcker och lagfartsprotokoll för Lunds stad och Torna härad.

Malmöhus läns landsting

S:t Lars sjukhusarkiv: Ritningar, Direktionens arkiv (historik, årsberättelser, tillkomsthandlingar), Intendentens arkiv (byggnadshandlingar).

Medicinhistoriska museet i Lund

Ritningar och foton rörande S:t Lars

Skånska Brands arkiv

Brandförsäkringsbrev 1828-. (1988 överflyttades huvudkontorets serie, omfattande alla brev, över till Landsarkivet och lokalkontorets serie, omfattande Lundabreven, över till Lunds stadsarkiv.)

Stadsbibliotekets Lundasamling

Tidningsklipp, fotografier. Till den omfattande samlingen av tryckt material finns välordnade excerpter.

Privat ägo

Handlingar kring Lilla Råby 9. (Kopior till delar i Kulturens Lundaarkiv.)

Tryckta källor

Agri Janne

1939 Anteckningar om Lunds borgare på 1740-talet (Gamla Lunds årsskrift XX)

Alwerud Anna

1984 Jutahusen - en arbetarstadsdel i Lund (Uppsats ET 003 vid Etnologiska institutionen, Lunds universitet)

Andersson Eva (red)

1990 Sinnessjuk i folkhemmet

Andersson Stefan

1987 Det organiserade folknöjet. En studie kring de svenska folkparkerna 1890-1930-talen

André Annika & Högstedt Christina

1990 Kartornas Lund (Gamla Lunds årsskrift 72

André I, Eriksson J

1983 Lilla Råby, nästan försvunnet (Ur: Lund sett från vänster 1983)

Andrén Anders
 • 1980 Lund (Rapport Medeltidsstaden 26, RAÄ)
 • 1984 Lund tomtindelning ägostruktur sockenibldning (Rapport Medeltidsstaden 56, RAÄ)
Arbetet
 • Tidningsklipp från spridda år i stadsbibliotekets Lundasamling och på Kulturen
 • 22/7 1965 Danskvällar på nylagd väg brominnen från idyllernas Lund
Arkitekttävlingen Skånska hustyper 1954 (Red Hans Malmsten, Ebbe Borg)
Arkitektur 1979 nr 7 (Temanummer om Klas Anshelm)
Björkelund Gottfrid

1937 Ekonomiska förhållanden vid Katedralskolan i Lund till år 1936. (Ur: Lunds Katedralskolas historia)

BLHJ

1987 Lund stads järnvägar 1901-1939 (Gamla Lunds årsskrift 69)

Blom K A, Erlandsson C-E och Mårtensson J

1991 När idrotten kom till Lund (Gamla Lunds årsskrift 73)

Blomqvist Ragnar
 • 1951 Lunds historia. Medeltiden.
 • 1961 Lund 1861. Stadsbild och bostäder (Ur Lund för hundra år sedan)
 • 1978 Lunds historia. Nyare tiden.
Brodén Carl G

1969 Några glimtar från västra stadsdelen. (Ur: Vi minns om Lund vid sekelskiftet, Gamla Lunds årsskrift L)

Brunius C G

1854 Historisk och arkitektonisk Beskrifning om Lunds Domkyrka (Utökad upplaga)

Byggforskningsrådet

1991 Det tysta huset (T9:91)

Byggnads- och brandordningar för staden Lund 1828, 1868 och 1876
Byggnadsstadga för rikets städer 1874
Bülow Waldemar
 • 1907 Utställningen (Ur: Lund och utställningen 1907.)
 • 1912 Redogörelse för utställningen 1907
Caldenby Claes

1978 Bingospelaren och arkitekten (Ur Arkitektur nr 4 1978)

Darphin Jean-Paul

1994 Sockrets katedraler (RAÄ 1993:3)

Dunér Mårten

1984 En studie av kv Gasverket i Lund (Examensarbete vid arkitektursektionen LTH)

Ek Sven B

1982 Nöden i Lund (2:a uppl.)

Ekvall Sven

1994 När Källby skola kom till och Några personhistoriska glimtar (Ur: Nyheter och Bulletiner, Lunds skolförv. pers.tidning nr 1 & 2 94)

Erlander Tage

1933 Lunds badhusfråga (Ur Aktuellt, festskrift utgiven av Lunds socialdemokratiska ungdomsklubb)

Finnström Karl

1957 Kooperationen i Lund 1850-1950

Flensburg N och Collin C M
 • 1915 Tal i S:t Knuts Gille i Lund 1903-1915
 • och Björling C G 1930 Tal i S:t Knuts Gille i Lund 1916-1930

De bägge skrifterna innehåller rikliga bibliografiska upplysningar.

Gadde Fredrik

1958 På halmtakens tid (Gamla Lunds årsskrift XL)

Generalplan för LUND [Förslag till] Utarbetat åren 1936-1942, 1958
Gerle Bo

1979 S:t Lars sjukhus under 100 år (Ur Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets Årsskrift 1979)

Grandien Bo

1974 Drömmen om medeltiden

Guttorp Malte
 • 1957 Lunds folkskolors historia I (Gamla Lunds årsskrift XXXVIII-XXXIX)
 • 1960 Lunds folkskolors historia II (Gamla Lunds årsskrift XLII)
Hammarskjöld-Reiz Ingeborg

1964 Förteckning över företag i Lunds ytterområden (stencilerad utredning)

HSB Mellersta Skåne 50 år 1934-1984. Årsredovisning 1983.
Hägersten Bo

1989 Lunds hospital (60-poängsuppsats vid Konst.vet. inst. i Lund vt 1989)

Ingers Ingemar
 • 1962a Ortnamn i Lund Stadsområdet före inkorporeringar (Gamla Lunds årsskrift XLIV)
 • 1962b Sista resterna bort av Klosterhusens by (Ur SDS 25/1 1962)
 • 1971 Ortnamn i Lund. Sankt Peter Klosters och Lunds landsförsamling (Gamla Lunds årsskrift 52)
Jeansson Nils Ragnar

1965 Höjeå-undersökningen Kulturgeografisk del (stencil)

Jensen Carl & Collin C M

1901 Aktiebolaget Sockerraffinaderiet Öresund

Karlsson Bengt

1995 Folkets Park i Lund

Karlsson Harry

1973 Den långa vägen

Karlsson William

1939 Borgs i Lund 1739-1939

Klintberg Åsa

1990 Det gröna Lund. En vägvisare till stadens parker. (Häfte)

Kommunal självstyrelse i Lund 1964
Kristenson Hjördis
 • 1975 Det egna hemmet (Ur: Bygga skånska städer, Sydsvenska dagbladets årsbok 1976)
 • 1986 Stadsplanering i Lund 1600-1980. Ideer och verklighet. (Ur Lunds stadskärna Stadsbildens framväxt. Råd vid ombyggnad.)
 • 1990 Vetenskapens byggnader under 1800-talet. Lund och Europa.
Landsarkivet i Lund. Del 1. 1987 Red Elisabeth Reuterswärd.
Larsson Göran

1990 Det skånska landstinget och kungahyllningarna i Lund (ur Kulturens årsbok 1990)

Larsson Nils

1946 Lundaortens Mejeriförening 1896-1946

Lundaortens mejeriförening 1896-1921, 1921 (häfte)
Lundberg Anders

1995 Källby Industri- och Höjeåvägen, Lund. (Arkeologiska arkivrapporter från Lund, nr 16. Stencil)

Lunds Dagblad Tidningsklipp från spridda år i stadsbibliotekets Lundasamling och på Kulturen.
Lunds stads adresskalendrar 1896-1939
Lunds stads fastighetskalendrar 1948-1971
Lunds stads badhus med simhall 1939 (Reklambroschyr)
Lunds stadsbild
 • 1952 Betänkande från 1950 års inventeringskommitté (Text Ragnar Blomqvist)
 • 1968 Betänkande från 1963 års inventeringskommitté (Text Ragnar Blomqvist)
Lunds stadskärna
 • 1980 Bevaringssprogram Vårfru rote. (Text Agneta Åsgrim-Berlin.)
 • 1981 Bevaringsprogram Clemens och Drottens rotar. (Text Agneta Åsgrim-Berlin & Jonna Stewénius.)
 • 1983 Bevaringsprogram Krafts rote. (Text Inger Andersson & Otto Ryding)
Minnesskrift med anledning av stadsfullmäktigeinstitutionens i Lund femtioåriga tillvaro. 1913
Minnesskrift Lund stads koloniträdgårdar 1905-1924. 1924
Minnesskrift vid Lunds Privata Elementarskolas 75 årsfest 1923
Niléhn Lars

1985 "Hjulryttare" och "Kamrater" (ur ALE nr 3/85)

N[ilsson] L G

1862 Lund och Lilla Råby (Ur: Norden Nordisk nationalkalender)

Nils Ludvig

1957 Min stad

Osberg N P

1927 Lundaminnen från 1820-,30- och 40-talen (Gamla Lunds årsskrift VII-IX)

Persson Johan

1967 Fattig i Lund (Gamla Lunds årsskrift XLVIII)

Polhemskolan
 • 1986 25 år på Väster (stencil)
 • 1991 "Växa på Väster" (stencil)
Romare Stefan

1970 Ny arkitektur i Lund (Utgiven av Byggnadsnämnden)

Ryding Otto
 • 1991 Lund utanför vallarna. Del I Bevaringsprogram
SDS, Skd Tidningsklipp från spridda år i stadsbibliotekets Lundasamling och på Kulturen
Sjövall P G

1919 Lunds idrottsplats (Häfte)

Spyken 9/9 1986 (Häfte utgivet vid invigningen av tillbyggnaden)
Spyken 1 november 1989 (Häfte utgivet med anledning av återinvigningen av 1903 och 1913 års byggnader)
Stadsfullmäktige i Lund 1913-1937. 1940
Statens Järnvägar 1856-1906, 1906. Red Gustaf Welin.
Stavenow-Hidemark Elisabet

1971 Villabebyggelse i Sverige 1900-1925 (Nordiska museets handlingar 76)

Stenkula Carl Gustaf

1983 Gammal i Lund (Bibliotheca historica Lundensis LVI)

Sternudd Catharina

1991 Borgmästaregården i Lund (Uppsats ht -91 vid avd för arkitekturhistoria, LTH)

Stewénius Jonna

1979 Malmöhus läns landstings byggnader. En kulturhistorisk inventering.

Strömberg Johannes

1903 Lunds privata elementarskolas historia

Sundgren Ingvar
 • 1989 [Om väster] (Fotostatkopierat manus bl a i stadsbibl. lundasamling)
 • 1990 Om folket som bodde i Stationskarlahusen (Manus som ovan)
Svalenius Ivan

1957 Historik över Lunds privata elementarskola 1848-1957 (Ur: Lunds privataelementarskola 1900-1950)

Svensk bebyggelse

1946 Malmöhus län

Svenska gods och gårdar. Malmöhus län mellersta delen. 1944 (Red Wald. von Sydow & Sten Björkman)
Söderpalm Kristina

1966 Värpinge by, Lund. En lokalhistorisk studie. (Stencilerad)

Tapper Karl Gustaf

1986 Industriarkitektur vid södra stambanan i Lund 1856-1906

Troedsson Tryggve m fl

(1992) Gustaf och Hanna Troedsson. Släktkrönika 1891-1991. (Tryckt i kort serie, finns på stadsbibl. lundaavd.)

Truedsson Hans
 • 1929 Lunds hospital 1879-29
 • 1957 Ett halvsekeljubileum 1907-1957. Statens sjukhuspersonalsförbund avd. 4.
 • 1958 Arbetarrörelsen i Lund 1850-1950
Tufvesson Theodor

1940 Olof Lundbergs Nämnden (Innehåller uppg. om hantverkare)

Tägt Nils

1957 Lunds missionsförsamling genom 80 år. 1877-1957 (Häfte)

Täppan 70 år 1915-1985 (stencil) sign. Vale 1931 Lilla Råby (Lunds dagblad 10/10 1931)
Weibull C G

Skånska sätesgårdar (Hist. tidskr. f Skåneiand 5 1915-16)

Weibull Lauritz

1919 Kartor över staden Lund och dess jordar (Gamla Lunds årsskrift I)

Västerport och St. Peder. Funkisstaden på Väster i Lund. 1937 (Broschyr)
Åman Anders

1976 Om den offentliga vården

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda