Källförteckning för Stora Råby och Värpinge

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Källförteckning

Otryckta källor

Landsarkivet

Bjällerup kyrkoarkiv (Bjällerup och Stora Råby utgjorde ett pastorat)
 • Handlingar rörande skolväsende (J:I)
Sankt Peters Klosters Kyrkoarkiv
 • Sockenstämmoprotokoll
 • Handlingar rörande skolhusbyggnad (K IV C)
 • Husförhörslängder
Stora Råby kyrkoarkiv (jmf även Bjällerup)
 • Kyrkostämmoprotokoll
 • Sockenstämmoprotokoll
 • Husförhörslängder
Malmö landskontors arkiv
 • Suppliakter DIVa:348 (St Råby)
 • Handlingar rörande hemman och lägenheter GVIIac:5 (St Råby Serien innehåller syneprotokoll, arrendekontrakt samt enstaka byggnadshandlingar, byggnadsritningar och dräneringskartor. Tidsmässigt omfattar serien ca 1876-1916 med enstaka äldre handlingar.)
Lunds hospitals arkiv
 • Jordeböcker F:1 (St Råby)
Torna och Bara härads kronofogdearkiv 1865-1913
 • Syneprotokoll å ecklesiastik egendom A1a:1-3 (I A1a:3 även syner å Värpinge), A1b:1-2 (Stora Råby)
 • Exekutiva fastighetsförsäljningar AIV: 1-4
Torna, Bara och Harjager härads kronofogdearkiv -1865
 • Syner och besiktningar A1:1 (St Råby)
 • Handlingar rörande hemman och lägenheter FV:3 (St Råby)
 • Brandstodslängder FIV:1 (St Råby)
Sociala arkiv, Råby yrkesskolas arkiv
 • Årsberättelser 1954-71, foton
Enskilda arkiv
 • 84 Tunahandlingarna (Warholms papper bl a rörande Trolleberg)
 • 116 Råby räddningsinstituts arkiv, Protokoll, Räkenskaper, Ämnesordnade handlingar. Ritningar C01217-1304

Lunds stadsarkiv

Stadsfullmäktiges tryckta protokoll
Skånska Brands arkiv
 • Brandförsäkringsbrev
Inkorporerade kommuners arkiv
 • Stora Råby Sockenstämmoprotokoll 1863-, Sockennämndsprotokoll 1863-, Kommunalstämmoprotokoll,

Korrespondens (E:1:4).

Byggnadsnämndens arkiv
 • Protokoll, akter i bygglovsärenden, byggnadsritningar i original (samtliga ritningar finns som mikrofilm på byggnadsnämnden)

Lunds tingsrätt

Jordböcker, lagfartsprotokoll, lagfartsakter för Lunds stad och Torna härad.

Stadsbyggnadskontoret i Lund

(Före 2002 stadsarkitektkontoret och Lunds lantmäteri)

Mikrofilmade byggnadsritningar, rivningsfoton 1953-, flygfoton, kartor och kartbeskrivningar, stads- och detaljplaner.

Metria (f d Lantmäteriverket)

Förrättningsarkivet i Malmö
 • Skiftes- och förrättningskartor med tillhörande beskrivningar.

Stadsbibliotekets lundasamling

Tidningsklipp, småtryck. Till den omfattande samlingen av tryckt material finns välordnade excerpter.

Kulturen

Byggmästare Anders Petterssons i Svedala arkiv (LXXVI
91 och CII:6):
 • Ritningar, kostnadsberäkningar och arbetsbeskrivning till byggnader å St Råby 21 och 24 utförda 1916-1927.
Lundaarkivet
 • Foton, tidningsklipp

Arkivhuset, Falun

Domänverkets arkiv
Syneprotokoll statlig egendom 1916-

Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet

Brandförsäkringshandlingar (Går att söka och beställa på mikrokort via Riksm·kivets hemsida.)

Privat ägo

Värpinge 2 och 5, syneprotokoll och arrendekontrakt. (Kopior i Kulturens arkiv)

För medeltida uppgifter har utnyttjats en av Zsolt Tajthys vid stadsbyggnadskontoret i Lund gjord sammanställning av medeltida uppgifter rörande byarna i Lunds kommun, excerpterade ur i tryck utgivna källor.

Tryckta källor

Allmänt

Blomqvist, Ragnar
 • 1952 Lunds stadsbild Betänkande från 1950 års inventeringskommitté
 • 1968 Lunds stadsbild Betänkande från 1963 års inventeringskommitté
Gillberg J Lorents
 • 1765 Beskrivning öfwer Malmö hus Lähn - Historiskt-Geografiskt och Statistiskt Lexikon öfver Sverige 1866
Illustrerad Svensk Lantbruks-Adressbok I Malmöhus län 1883
Kalender öfver Skåne och Blekinge II 1904 (Utg. av Fredrik och Hugo Landén)
Nyström Barthold
 • 1784 Beskrifning om Svenska Hemman och Lägenheter
Ryding Otto
 • 1991 Lund utanför vallarna. Del I Bevaringsprogram
 • 1996 Lund utanför vallarna. Del II Bevaringsprogram
Skåne-kalendern 1916
Skånes och Blekinges Kalender 1924 (Utg. av A Anander)
Skånes Kalender Malmöhus län landsbygd 1876 (Utg. av Nils Larsson och J P Velander)
Svensk bebyggelse Malmöhus län 1946
Svenska gods och gårdar. Malmöhus län mellersta delen. 1944 (Red Wald. von Sydow & Sten Björkman)
Svenska trädgårdar II 1940 (Red. Eric Lind, J A Thulin. Katalogverk om trädgårdsmästare och trädgårdsmästerier)

Stora Råby

Alin, Margareta
 • 1970 Stora Råby En bebyggelsehistorisk undersökning (Stencilerad)
Ekelin Oskar
 • 1928 Råby räddningsinstitut 1838-1928
 • och Petersson Åke 1986 Råby räddningsinstitut - Råby yrkesskola
Gadde Nils Ohlsson
 • 1856 Om Stora Råby och Bjellerups socknar i Skåne
Grandin Bo
 • 1974 Drömmen om medeltiden
Green Allan
 • 1988 Då kom baronen
Helmer Karin
 • 1992 Lunds universitets jordegendomar
[Kahl Achatius]
 • 1840 Underrättelse om en uti provinsen Skåne varande räddnings-anstalt för vilseförda och moraliskt vårdslösade barn, framkallad genom en enskilt medborgares frikostighet och bemödanden.
 • 1844 En röst ur räddningshuset till Sveriges statsmakter
Lager Göran
 • 1994 Hasslands dröm (Ur Lundaliv okt 1994)
Löwegren Yngve
 • 1945 En lundensisk borgarsläkt (Gamla Lunds årsskrift 27)
Ohlsson Anders
 • 1954 Stora Råby socken Några anteckningar ur dess historia.
Truedsson Hans
 • 1958 Arbetarrörelsen i Lund 1850-1950
Visa om Råbybranden. Återgiven i Tornabygden Årg 20 1988

Värpinge

Andrén Anders
 • 1984 Lund tomtindelning ägostruktur sockenbildning (Rapport Medeltidsstaden 56, Riksantikvarieämbetet)
BLHJ Lund stads järnvägar 1901-1939, 1987 (Gamla Lunds årsskrift 69)
Ingers Ingemar
 • 1971 Ortnamn i Lund. Sankt Peter Klosters och Lunds landsförsamling (Gamla Lunds årsskrift 52)
 • 1966 Slott och herresäten i Sverige
Söderpalm Kristina
 • 1966 Värpinge by, Lund. En lokalhistorisk studie. (Stencilerad)
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda