Källförteckning för Krafts rote

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Källförteckning

Otryckta källor

Landsarkivet i Lund

Lunds stadsarkiv:

 • Rådhusrättens och Magistratens i Lund arkiv: handlingar rörande tomter och byggnader
 • Akademiska och stadsjurisdiktionens arkiv: Byggnadsdirektionens protokoll, Brandsynelängder
Lunds stadsarkiv
 • Byggnadsnämndens protokoll
 • Stadsfullmäktiges protokoll
 • Drätselkammarens protokoll
 • Byggnadsritningar till byggnadsnämndens protokoll
Byggnadsnämndens i Lunds arkiv

Mikrofilmade byggnadsritningar

Byggnadsstyrelsens ritningsarkiv i Lund

Ritningar till Lasarettets byggnader i Paradis 51

Stadsingenjörskontoret i Lund

Stadskartor, stadsplaner, tomtkartor m. m. Byggnadsnämndens besiktningsjournal 1878—1923.

Skånska Brands arkiv

Brandförsäkringsbrev fr.o.m. 1828

Kulturens arkiv

Uppmätningar, fotografier, kartor, tidningsklipp m.m. rörande Lunds stadskärna

Stadsbibliotekets Lundasamling
 • Inga Haraldsson. Från Mårtenstorg till Mårtenstull. Uppsats 1971.
 • Tidningsurklipp och fotografier
A. Andrén

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Medeltiden. Lund del II. Manus

Litteratur och tryckta källor

A. Andrén

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Medeltiden Lund rapport 26. Göteborg 1981

Arbetet

1971-09-12

C.W. Berling

Lund. Öfwersigt af stadens historia och öfriga märkvärdigheter. (Lund 1859—1868)

R. Blomqvist
 • Byamotet i Lund (Kulturens årsbok 1941)
 • Tusentalets Lund (Det gamla Lund XXI—XXII) 1941
 • Lunds historia. Medeltiden, Lund 1951
 • Lunds historia. Nyare tiden, Lund 1978
 • Lund 1861-stadsbild och bostader i Lund för hundra år sedan. Nya sparbanken i Lund
 • Minnesskrift 1961
C.G. Brunius

Lunds domkyrka. Lund. 1834

Byggnads- och brandordningar för staden Lund 1828, 1868 och 1876
Byggnadsstadga för rikets städer 1874
C. Carlqvist

Lund på 1690-talet (Det gamla Lund VI) 1924

Christophersen

Kvarteret Sankt Peter i Lund. Ale nr 1 1978

E. Cinthio

Lunds domkyrka, Malmö 1953

Hans Erlandsson

Den Forsbergska gården (Kulturens årsbok 1963)

A. Flaum

Lasarettet i Lund 1768—1968. Lund 1968

F. Gadde

På halmtakens tid (Det gamla Lund XL) 1958

G. Galster

Myntfyndet från Lund. (Kulturens årsbok 1972) Lund 1972

B. Grandien

Drömmen om medeltiden. Lund 1974

M. Guttorp

Ur Lunds Folkskolors historia del I och II (Det gamla Lund XXXVIII—XXXIX) Lund 1957 och XLII Lund 1960

G. Hillerdal och Erik Starfelt

Akademiska Föreningen i Lund 1830—1953

R. Holmberg

Den skånska öresundskustens medeltid. Lund 1977

I. Ingers
 • Studentkaserner i Lund (Det gamla Lund XXXII) 1950
 • Ortnamn i Lund (Det gamla Lund XLIV) 1962
W. Karlsson
 • Kulturens äldsta tomt. Dess ägare och bebyggelse från 1690-talet. (Kulturens årsbok 1938)
 • "Bondpinans" tomt, dess ägarelängd och bebyggelse (Kulturens årsbok 1945)
Kulturen runt
 • Höganäs 1977
Urban Lasson och Axel Törje

Universitetsplatsen i Lund (Det gamla Lund årsskrift 51) 1969

Arvid Leide
 • Munckska tomten. Professorsgården som blev lasarett. (Det gamla Lund XLVII) 1965
 • Akademiskt 1700-tal. (Det gamla Lunds årsskrift nr 53) 1971
A. Lundberg

När velocipeden var ung i Lund (Det gamla Lund 59) 1976

Lunds Dagblad

14/9 1952

Lunds stadsbild
 • Betänkande från 1950 årS inventeringskommitté, Lund 1952
 • Betänkande från 1963 års inventeringskommitté. Lund 1968
Y. Löwegren

Lundabiskoparnas residens efter reformationen (Det gamla Lund XXXV) 1953

A.W. Mårtenson

En tur uppför Kyrkogatan i Lund (Lundabygdens sparbank, Årsredovisning 1981)

Mårtenstorget och Saluhallen. BI projekt i folklivsforskning V.T. 1971 Folklivsarkivet i Lund
K. Nielsen

Spår från ärkebiskoparnas Lundagård (Ale nr 2—80) Lund 1980

N. Falmberg
 • Gamla Lund: Per Bagges bilder. Lund 1976
 • Vårt gamla Lund. Lund 1982
G. Paulsson

Svensk stad, del I. Lund 1973

Eva Persson

Kulturens hökeri (Kulturens årsbok 1963)

Sanering III SOU 1973:27

Kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse

H.H. von Schwerin

Lundagårdshuset, dess byggnadshistoria (Det gamla Lund XVI XVH) 1934—35

T. Silow

Habitatio Pastoris — Berlingska huset: Ett korsvirkeshus på Kulturen. C—I uppsats konstvetenskapliga institutionen. Lund 1981

Stadskärnans omvandling

Två rapporter 1975 och 1976 från avdelningen för stadsbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola

O. Stroh

Domkyrkoliberiet i Lund (Ale nr 3) Lund 1974

Sydsvenska Dagbladet

15/10 1979

J.H. Thomanders studenthem 1895—1945. Häfte Lund 1945
Axel Törje
 • Lundagård. Parkanläggningens historia (Det gamla Lund XLI) 1959
 • I den oförlikneliga nyttans tjänst (Gamla Lund) 1972
Claes Wahlöö

Kanikresidenset — Ett medeltida bostadshus i Lund (Kulturens årsbok 1971)

L. Weibull

Lunds domkyrka. Malmö 1953

C. Werner

Blick på byggnadskulturen i det nuvarande Lund (Det gamla Lund VII) 1925

A. Åman

Om den offentliga vården. Uddevalla. 1976

Barbro Åstrand

Adelgatan 1 b (Kulturens årsbok 1980)

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda