Källförteckning för Clemens och Drottens rotar

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Källförteckning

Otryckta källor

Landsarkivet i Lund

Lunds stadsarkiv:

 • Rådhusrättens och Magistratens i Lund arkiv: handlingar rörande tomter och byggnader
 • Akademiska och stadsjurisdiktionens arkiv: Byggnadsdirektionens protokoll.
 • Brandsynelängder

Lunds kyrkoarkiv:

 • Husförhörslängder
Lunds stadsarkiv
 • Byggnadsnämndens protokoll
 • Stadsfullmäktiges protokoll
 • Drätselkammarens protokoll
 • Byggnadsritningar till byggnadsnämndens protokoll
 • Fastighetsdossier Glädjen 4
Byggnadsnämndens i Lund arkiv

Mikrofilmade byggnadsritningar

Stadsingeniörskontoret i Lund
 • Stadskartor, stadsplaner, tomtkartor m m
 • Byggnadsnämndens besiktningsjournal 1878—1923
Skånska Brands arkiv

Brandförsäkringsbrev fr o m 1828

Kulturens arkiv
 • Uppmätningar, fotografier, kartor, tidningsklipp m m rörande Lunds stadskärna

Litteratur och tryckta källor

R. Blomqvist
 • Fru Görvels gård i Lund (Det gamla Lund XIX) 1937
 • Tusentalets Lund (Det gamla Lund XXI—XXII) 1941
 • Lunds historia. Medeltiden, Lund 1951
 • Lunds historia. Nyare tiden. Lund 1978
 • Lund 1861 — stadsbild och bostäder i Lund för hundra år sedan. Nya sparbanken i Lund Minnesskrift 1961
Bygga skånska städer
 • Sydsvenska Dagbladets årsbok 1976
Byggnads- och brandordningar för staden Lund 1828, 1868 och 1876
Byggnadsstadga för rikets städer 1874
G. Carlqvist
 • Lund på 1690-talet (Det gamla Lund IV och V) 1923, 1924
 • Sparbanken i Lund 1833-1933 Minnesskrift. Lund 1933
F. Gadde
 • På halmtakens tid (Det gamla Lund XL) 1958
Gamla Lund i Per Bagges bilder. Lund 1976
M. Guttorp
 • Lunds folkskolors historia, del II (Det gamla Lund XLII) 1960
I. Ingers
 • Ortnamn i Lund (Det gamla Lund XLIV) 1962
 • Ortnamn i Lund, Sankt Peters kloster och Lunds Landsförsamling (Det gamla Lund 52) 1970
B-M. Jonsson m fl
 • Kjederqvistska gården (Det gamla Lund 58) 1976
W. Karlsson
 • Borgs i Lund 1739-1939
Lunds Dagblad 23/2 1899
Lunds Katedralskolas historia Festskrift 1937. Lund 1937
Lunds stadsbild
 • Betänkande från 1950 års inventeringskommitté. Lund 1952
 • Betänkande från 1963 års inventeringskommitté. Lund 1968
U. Nordholm
 • Apoteket Svanen i Lund genom seklerna. Lund 1971
N.P. Osberg
 • Lundaminnen från 1820-, 30- och 40-talen (Det gamla Lund VIII-IX) 1926, 1927
G. Paulsson
 • Svensk stad, del 1. Lund 1973
M. Sanderberg
 • Stationshuset Lund C. (Det gamla Lund XLIX) 1967
Sanering III SOU 1973:27
 • Kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse
C. Schalén m fl
 • Astronomiska observatoriet vid Lunds universitet.
 • Lunds Universitets historia 4. 1968
N.H. Sjöborg
 • Samlingar för Nordens fornälskare 2, 1824
C.K.S. Sprinchorn
 • Bidrag till Lunds allmänna läroverks historia. Lund 1896
Stadskärnans omvandling
 • Två rapporter 1975 och 1976 från avdelningen för stadsbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 3/8 1975
C. Werner
 • Blick på byggnadskulturen i det nuvarande Lund (Det gamla Lund VII) 1925
 • Karl XII-huset i Lund. Finn 1928
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda