Gastelyckan - Industrimiljöer i Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gastelyckan
Gastelyckan

Historik och beskrivning

Gastelyckan, i nuläget Lunds största företagsområde, är beläget i sydöstra utkanten av staden. I väster avgränsas området av E22, vilket innebär attraktiva ”skyltlägen”. Åt norr utgör Dalbyvägen begränsning, åt söder Råbyvägen, som leder till Stora Råby sydost om Gastelyckan, åt öster slutligen avgränsas området av Prästavägen. Utmed Råbyvägen samt Prästavägen inramar ett stråk med åkermark respektive fäladsmark företagsområdet.

Exploateringen av området påbörjades 1975 och år 2004 omfattade området ungefär 200 000 kvadratmeter och sammanlagt ungefär 2 500 anställda. Området är ännu inte fullt utbyggt, i dess södra delar pågår utbyggnad för fullt.

På området finns ca 180 företag etablerade med varierande branschinriktningar; utbildning, FoU samt finans- och konsulttjänster. Området har även en koncentration av bilföretag. Utöver företag ligger även vissa offentliga institutioner på Gastelyckan, däribland Lunds brandstation, Svensk Bilprovning och Arkivcentrum Syd.

Namnet kan komma av att en av lyckans ägare hetat Gaste. Gastelyckan var länge endast betesmark eftersom det låg för långt från staden för att jordbruk skulle löna sig. Området har ett eget gatunät och gatorna respektive kvarteren har fått namn efter bergarter: t ex Kalkstensvägen, Glimmervägen, Porfyrvägen samt kvarteren Sandstenen, Dioriten och Diabasen.

kvarteren Sandstenen, Dioriten och Diabasen. I detaljplan regleras att byggnader får uppföras på upp till 50 % av tomtens areal och den tillåtna byggnadshöjden är 10-12 meter.

Områdets karaktärsdrag

Området är helt anpassat för bilism med breda asfalterade gator. Här finns stora parkeringsytor, men området genomkorsas även av en cykelbana. Längs flera gator finns planterade pilevallar, uppskattningsvis 30-40 år gamla. Söder om området finns nyligen planterade träd. Bebyggelsen är låg, de flesta byggnader är 1-2 våningar höga. Färger och material är mycket heterogena. Några drag är gult fasadtegel på byggnader från 1970/80-talen samt plåt- och aluminiumfasader eller prefabricerade betongelement från 1990-talet och senare. Taken är flacka sadeltak eller plantak klädda med svart papp eller plåt.

Verksamheterna utgörs av företag, inte av tillverkningsindustrier. Företagen är mestadels grossister, lager, bil- och däckverkstäder, bilförsäljning (de flesta stora märken representerade). Här finns även en del tryckerier, något förpackningsföretag samt viss livsmedelsindustri (Mormors bageri, Lundamelle, Dogman). Vidare bygg- och fastighetsrelaterade företag. Verksamheterna är skiftande från Arkivcentrum Syd och Kulturens magasin, Rikets sal för Jehovas vittnen, till djursjukhus, Komvux, brandstation, hotell och återvinningscentral. En stor anläggning har Busstransportbolaget Connex. Även några ”storindustrier” är representerade: Sony Ericsson och Gambro. Två mindre företagshotell finns inom Gastelyckans företagsområde, kallade ”Gastelyckans företagscenter” respektive ”FöretagsPorten”.

Kv Diabasen

Kv Dioriten

Kv Flintan

Kv Fältspaten

Kv Glimmern

Kv Kalkstenen

Kv Kopparkisen

Kv Kvartsen

Kv Kvatseiten

Kv Lerstenen

Kv Porfyren

Kv Sandstenen

Kv Skiffern

Kv Tungstenen

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda