Fornlämningar i Veberöd

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

I Riksantikvarieämbetets fornminnesregister finns uppgifter om fornlämningar som hittats i Sverige. För Veberöd finns en stor del av de centrala delarna markerad som Veberöds medeltida bytomt. Den innehåller kulturlager som avsatts genom de aktiviteter som skett på platsen, förmodligen sen medeltiden. Vid några arkeologiska undersökningar som gjorts under senare tid har man hittat rester av stengrunder, brandlager, flygsandslager, keramik och porslin. I trakten runt byn har man hittat enstaka lösfynd i form av stenyxor, pilspetsar och skrapor. Vid Dörrödsvägen 18 och 20 hittade man 1965, i samband med schaktning för ny bebyggelse, en mindre silverskatt med 66 stycket silvermynt, de yngsta mynten kan dateras till 1670-tal och man kan då förmoda att de grävts ned under Skånska kriget 1676-79 då Danmark försökte återta Skåne. Intill järnvägen strax väster om Mossagården har man hittat en stenåldersboplats och en gravhög från bronsåldern. På flera platser hålvägar och mindre boplatser. Stenbron vid Gamla vägen med en sten märkt 1886. Det finns ytterligare en välvd stenbro lägre söderut längs bäcken. Det finns en hel del indikationer på gravar väster om Veberöd. 1957 hittades en grav från brons- eller järnåldern med stenpackning, aska och ben rakt väster om dåvarande tegelbruket. Sydväst om gamla byn finns kanske den mest fantasieggande uppgiften, den om en medeltida borganläggning, kallad Jungfruslottet. En sägen berättar att här har ett slott sjunkit ned i jorden och en sovande prinsessa väntar på att bli väckt. Platsen beskrevs vid en dansk fornminnesinventering redan 1624 och stenar ska ha funnits synliga ännu in på 1860-talet.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda