Fiskaren

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kvarteret Fiskaren
Lilla Fiskaregatan mot väster. Foto A. Åsgrim 1978.

Kvarteret har ett centralt läge, i norr begränsat av Lilla Fiskaregatan, i söder av Stora Fiskaregatan, i öster av Grönegatans norra del samt i väster av Bantorget. Alla dessa begränsningslinjer utom mot Bantorget har bestånd åtminstone sedan 1600-talet. Av äldre kartor framgår att kvarterets västligaste del, tidigare tomt 324, förut tillhörde det kvarter som upptog södra delen av nuvarande Bantorget. En kort gatusträckning, Clemets gränd, löpte mellan denna tomt och tomt 325 i nuvarande kvarteret Fiskaren. Omregleringen till nuvarande kvartersform och gatusträckning skedde sannolikt när Bantorget utlades efter 1856. Den nya platsbildningen krävde en rät begränsningslinje mot öster.

Kvarteret Fiskaren har en långsmal form och samtliga tomter var på 1700-talet genomgående. Utmed Lilla Fiskaregatan låg huvudbyggnaderna, en rad en- och tvåvåningshus i liten skala. Stora Fiskaregatan hade vid denna tid framför allt karaktären av bakgata får tillträde till gårdarna.

Under 1700- och 1800-talen dominerades kvarteret av hantverkarbebyggelse. Ägarförteckningen till 1784 års stadskarta upptar en slaktare, en timmerman, en skräddare, samt två borgare utan närmare bestämmng. Under 1800-talet har gårdarna inrymt bland annat måleriverkstad, kakelugnsmakeri, sadelmakeri, tunnbinderi och smidesverkstad.

Vissa av de genomgående tomterna styckades under 1800-talet i mindre enheter. Ett exempel är gamla tomt nr 327, som vid 1800-talets slut hade splittrats på fem småtomter. Härigeom kunde en rad nya bostadshus uppföras vid Stora Fiskaregatan (på tomterna 9, 10 och 11, varav husen på nr 10 och 11 är rivna idag).

Med något undantag är kvarterets bebyggelse från 1800-talet. Trots läget vid den trafikerade Lilla Fiskaregatan har inte järnvägsepoken lämnat samma tydliga spår här som i grannkvarteret Sankt Jakob. Endast fastigheten nr 1 vid Bantorget ar genom sin arkitektur medvetet infogad i Bantorgets platsbildning. Fiskaren 2 och 3 har under sent 1800-tal "moderniserats" med klassicerande fasader. Men i kvarterets östra del ligger kvar en rad enkla småhus från 1800-talets förra hälft eller äldre. De är alla kraftigt ombyggda för affärsändamål.

Fastigheter i kvarteret Fiskaren

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda