Förord till Utanför vallarna II

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Till Kommunstyrelsen i Lund

Bevaringskommittén tillsattes 1975 för att fullfölja ett uppdrag från kommunstyrelsen om att upprätta ett bevaringsprogram för stadskärnan. Uppdraget har senare utökats att även omfatta bl a delar av staden utanför vallarna. Arbetet med stadskärnan avslutades 1985 och hade då resulterat i fyra publikationer.

Den andra fasen i bevaringskommittens arbete inleddes 1988 då inventeringen av bebyggelsen utanför stadskärnan påbörjades. Då flyttades också ansvaret för bevaringskommittén över från fastighetsnämnden till byggnadsnämnden. En första rapport överlämnades 1992, och med föreliggande del är arbetet avslutat, ett arbete som redan 1968 års inventering framhöll vikten av. Nu återstår resten av kommunen.

I bevaringskommittén representeras byggnadsnämnden av fyra ledamöter och nämnden för lundafastigheter (till 1/1 1996 fastighetsnämnden) av tre. Stadsarkitektkontoret och lundafastigheter deltar genom utsedda representanter, och stadsantikvarien har varit nära knuten till arbetet.

Kommitténs bägge publikationer Lund utanför vallarna Del I och II har utarbetats av antikvarie Otto Ryding. Under arbetets gång har över l 000 byggnader besiktigats, beskrivits och fotograferats. Därtill har ytterligare ett antal hundra byggnader getts en mera översiktlig behandling. Detta har avsatt ett stort arkivmaterial, omfattande bl a inventeringsblanketter, ca 8800 svartvita fotografier och drygt 4000 diabilder. Materialet kommer så småningom att placeras på Kulturen. Då det har ansetts väsentligt för analysen av byggnadernas värde har den historiska delen utökats kraftigt jämfört med tidigare inventeringar, och här presenteras ett omfattande och till stora delar tidigare okänt material. Vår förhoppning är att detta skall öka publikationernas användbarhet och läsvärde. Det har också ansetts angeläget att inte enbart begränsa inventeringsarbetet till byggnader, utan att även behandla olika stadsplaneideal och idéer. I föregående del gavs en historisk översikt över inventeringsarbetet i Lunds kommun. I den här delen återfinns i stället ett antal för de bägge banden gemensamma register.

Bevaringsprogrammen för stadskärnan 1975-85 överlämnades till kommunstyrelsen, men blev aldrig föremål för något politiskt beslut. Med anledning av Lund utanför vallarna Del I beslutade kommunstyrelsen 1995-05-05 "att överlämna bevaringsprogrammet till byggnadsnämnden och fastighetsnämnden att utgöra grund för deras arbete". Från bevaringskommitténs sida anses det dock önskvärt att bevaringsprogrammen ges en tydligare ställning. Det är också naturligt att samtliga delar ges samma status. Detta kan ske genom att målbeskrivningarna för byggnadsnämnden och tekniska nämnden och nämnden för lundafastigheter kompletteras med:

att, om inte annat beslutats i särskild politisk ordning, aktivt arbeta för att de bevarandeintentioner som kommer till uttryck i bevaringsprogrammen för stadskärnan och Lund utanför vallarna uppfylls.

och att ägardirektiven för Lunds kommunala fastighetsbolag LKF kompletteras med:

LKF skall i sin fastighetsförvaltning värna om bebyggelsens kulturhistoriska värden och eftersträva att de bevarandeintentioner som kommer till uttryck i bevaringsprogrammen för stadskärnan och Lund utanför vallarna uppfylls.

För att kunna värna den kultur- och miljömässigt värdefulla bebyggelsen krävs ofta att den har ett advekvat planskydd, eller att planerna åtminstone inte motverkar bevarandeintentionerna som fallet är med flera äldre planer. Det är också betydligt lättare att få gehör för en bevarandeplan innan enskilda fastigheter drabbats av ett förändringstryck och förväntningsvärden. Ur såväl kommunalekonomisk som enskild rättssäkerhetssynpunkt är det också väsentligt att eventuella kommunala bevarandeintentioner avspeglar sig i de antagna planerna. De nuvarande kraven på att detaljplanearbetet i hög grad skall bära sina egna kostnader ger byggnadsnämnden begränsade resurser att ta fram renodlade bevaringsplaner. Bevaringskommittén vill dock trycka på önskvärdheten av att man vid upprättande av "exploateringsplaner" tar med större områden än aktuell(a) fastighet(er); för att där kunna säkra bevarandesträvandena. Kommittén vill också peka på att kommunen kan stärka skyddet för den värdefullaste bebyggelsen genom att i plansammanhang använda sig av rivningsförbud och skyddsföreskrifter. Målbeskrivningen för byggnadsnämnden bör därför även kompletteras med:

att i mån av resurser prioritera upprättandet av "bevarandeplaner" och att i det sammanhanget pröva möjligheterna att använda sig av rivningsförbud och skyddföreskrifter.

Mot bakgrund av detta, och med hänvisning till avsnitten Lagstiftningen och Bevaringsprogrammet i den kommunala beslutsprocessen i nästa avsnitt får bevaringskommittén härmed överlämna skriften Bevaringsprogram - Lund utanför vallarna Del II, med anhållan om:

att kommunstyrelsen måtte besluta att föreslå kommunfullmäktige att komplettera målbeskrivningarna för byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt nämnden för lundafastigheter och ägardirektiven för LKF, i enlighet med ovan.

För Bevaringskommittén

Thomas Schlyter

ordförande

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda