Förord till Utanför vallarna I

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Till kommunstyrelsen i Lund

Bevaringskommittén tillsattes 1975 av kommunstyrelsen med uppdraget att upprätta ett bevaringsprogram för stadskärnan. Uppdraget har senare utökats att även omfatta bl a delar av staden utanför vallarna. Arbetet med stadskärnan avslutades 1985 och hade då resulterat i fyra publikationer.

Den andra fasen i bevaringskommittens arbete inleddes 1988 då inventeringen av bebyggelsen utanför stadskärnan startade. Därmed påbörjades ett arbete vars vikt framhölls redan i 1968 års inventering.

I samband med det flyttades ansvaret för bevaringskommitten över från fastighetsnämnden till byggnadsnämnden. I bevaringskommitten representeras idag byggnadsnämnden av fyra ledamöter och fastighetsnämnden av tre. Stadsarkitektkontor och fastighetskontor medverkar genom utsedda representanter och även stadsantikvarien har varit knuten till kommittén. Namnen på förtroendemän och tjänstemän som deltagit i kommittens arbete framgår av förteckningen på följande sida.

Arbetet har resulterat i den nu föreliggande volymen, utarbetad av antikvarie Otto Ryding. Den utgör den första av två planerade delar. Under arbetets gång har över 500 byggnader besiktigats, beskrivits och fotograferats och detta har resulterat i ett omfattande arkivmaterial bestående av bl a inventeringsblanketter och över 4 500 svartvita fotografier. Efter avslutat arbete kommer materialet, liksom vid tidigare inventeringar, att placeras på Kulturen i Lund.

Då det har ansetts väsentligt för analysen av byggnadernas värde har den historiska delen utökats kraftigt jämfört med tidigare publikationer och här presenteras ett omfattande och till stora delar tidigare okänt material. Vår förhoppning är att detta skall öka publikationens användbarhet och läsvärde. Utförligare register till de bägge volymerna är tänkt att ingå i nästa del.

När inventeringen av staden färdigställts återstår i en framtid de östra kommundelarna. Bevaringskommittén får härmed överlämna skriften: Bevaringsprogram - Lund utanför vallarna Del 1.

Lund i augusti 1991

Larry Andow

Christine Jönsson

Anna-Stina Cornö

Thomas Schlyter

Gustav Hofvander

Lars A Johansson

Hans Albin Larsson

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda