Fågelhunden

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

1989 antogs detaljplanen över ängen mellan Idalavägen och Idalaskolan. Denna föreslog ett kvarter med ca 45 hyreslägenheter i varierande storlekar. I området skulle grönytor premieras och det skulle exempelvis finnas möjlighet till grönsaks- och bärodling för de boende. Området är idag bebyggt med flerfamiljshus i två våningar och radhus i en våning med en väl sammanhållen utformning, uppförda på 1990-talet. I mitten av kvarteret ligger parkeringsytor och gemensamma garage uppförda med fasader av ljusgrå träpanel och med flacka sadeltak täckta med mörka betongpannor. Bostadshusen är placerade kring gemensamma grönytor och bersåer och byggnaderna är färgkodade med fasadpartier i rött ljusblått eller grönt. Radhusen är uppförda i den östra delen av kvarteret, på en låg betongsockel och med fasader av rött tegel i löpförband. Taken är flacka, somliga halvvalmade, sadeltak täckta med mörka betongpannor. Fönstren är vita, pivåhängda, ospröjsade en- och tvåluftsfönster, några med asymmetriskt placerad mittpost. Radhusen har också utstickande gavlar/ verandor på långsidorna med träpanel målad i en av färgkoderna.

Flerfamiljshusen i två våningar har fasader av tegel och halvvalmade sadeltak täckta med mörka betongpannor. På gavlarna finns mönstermurade band med stående tegelstenar. Den nedre våningen sticker ut något ifrån övriga byggnadskroppen vilket skapar skyddande entréer. Övre våningen har partier av lockpanel i trä, även de målade i en av områdets färgkoder, och runt fönstren sitter vitmålade foder. Fönsterutformningen i övrigt är lika som på radhusen.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda