Enskilda hus & gårdar i Stångby

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Landskapsvy med gård omgiven av öppen odlingsmark.
Den trelängade gårdsenheten är vanlig i området.
Landsvägen löper på några fastigheter genom gårdsbebyggelsen där boningshuset skiljs från ekonomibyggnaderna.
Ekonomibyggnad med bevarade detaljer i ursprungliga svinluckor och dörrar med äldre beslag.

Gårdarna i det omgivande landskapet är fritt placerade med tillhörande trädgård och omgivna av öppen odlingsmark med fri sikt. Bebyggelsen är uppförd i nära anslutning till eller invid en landsväg. I några fall löper vägen genom gårdsbebyggelsen. Huvuddelen av gårdarnas byggnader uppfördes i samband med enskiftet av de omkringliggande byarna Vallkärra, Vallkärratorn, Stångby och Håstad i början på 1800-talet.

I odlingslandskapet öster om Stångby stationssamhälle ligger gårdarna närmare varandra. Gårdsenheter belägna norr och väster om samhället har en glesare placeringi landskapet.

Gårdarnas struktur är ofta tre- eller fyrlängad runt en gårdsplan täckt av grus, asfalt eller i några fall stenbelagd. Boningshusen är uppförda i 1-2 plan i företrädesvis rektangulär utformning.

Norr om Stångby stationssamhälle är två större gårdar lokaliserade; Botildelund och Håstad boställe. Dessa exemplifierarområdets mer välbärgade gårdsenheter med mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader i större skala och mängd. Här finns även exempel på äldre grönstruktur med fruktlund eller fruktträdsallé samt mer sällsynta inslag såsom magnolia och äkta kastanj. Botildelund har kvar välbevarade arbetarbostäder med tillhörande uthus. De mindre gårdarna karaktäriseras av en struktur med boningshus samt en eller två fritt placerade ekonomibyggnader. I området finns ett mindre antal enskilda hus där uthusen ofta byggts om till garage.

Generellt har boningshusens exteriör genomgått större förändringar med tillbyggnader, omgjorda fönster, dörrar, trapp och tilläggsisolering. Förändringarna härrör från 1960-90-talet vilket i första hand syns i utbytta dörrar och fönster. Ekonomibyggnaderna har i stort en mer bevarad exteriör i fasadmaterial, småspröjsade gjutjärnsfönster och portar med äldre beslag.

Merparten av bebyggelsen tjänar idag som bostäder vars ägare dagspendlar till större ort. Det finns ett fåtal jordbruk kvar, djurhållningen är i stort begränsad till det flertal hästgårdar som finns i området. Strax söder om Stångby stationssamhälle har en plantskola vuxit fram på en äldre jordbruksfastighet där endast det omgjorda boningshuset och en äldre ekonomilänga vittnar om platsens tidigare historia.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda