Ehrenberg 13

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Ehrenberg 13
Ehrenberg 13.png
Ehrenberg 13
Information
NamnArbetarklassens barnhem
AdressÖstra Vallgatan 6
Byggnadsår1883
ByggherreBarnhemmet för arbetarklassen i Lund
ArkitektAnders Linhard (?)

Fasader i gult tegel. Sadeltak med eternitplattor, ursprungligen skifferklätt. Trappad gesims med tandsnittsfris av snedställt tegel. Enkelt våningsband. Över körporten i norr en kalkstensplatta med texten: "ARBETSKLASSENS BARNHEM 1883". Entré från gårdssidan.

Huset hade på bottenvåningen tre större rum och kök och på övervåningen fem rum. På vinden fanns två rum, förmodligen bostadsrum för personalen. Det värmdes av två kakelugnar och åtta järnugnar och inget rum var tapetserat. Ett kök inreddes på övervåningen 1909 och troligen blev det då lägenheter i huset. Bottenvåningen delades 1939 upp i två lägenheter och därovan blev det expeditions- och sammanträdesrum. På vinden inreddes ytterligare ett enkelrum. De sexrutade fönsterna byttes 1955 ut mot fyrrutade och 1975 inreddes huset till dentallaboratorium.

På gården låg förr ett halvhus i korsvirke och tegel uppfört samtidigt med gathuset. Det innehöll avträden och brygghus och byggdes 1890 till med ett badrum.

Något skrivet om Arbetsklassens Barnhem har inte återfunnits, men en del går att ta fram ur arkiven. Föreningen stiftades 1868 och den 23/5 samma år startade verksamheten i förhyrda lokaler. Hemmet finansierades till stor del av enskilda gåvor. Enligt en kassabok som förvaras på Kulturen var den i särklass störste givaren det första året biskop Flensburg. Det stora antalet givare var dock enklare folk som skänkte smärre belopp eller naturagåvor. Snart började man också med regelbundna auktioner på skänkta föremål. Första året upptogs i hemmet 13 barn, det var föräldralösa eller oäkta barn och sådana som kom från utfattiga eller undermåliga hem. Under årens lopp placerades flera barn i hemmet av Lunds fattigvårdsstyrelse som då betalade årsarrende.

En byggnadstomt skänktes 1876 till föreningen av bagarmästare P Möller som i gåvobrevet skrev:

"Länge betänkt på att afhjelpa denna inrättnings behof af eget hem för att rätt kunna utvickla sin välsignelsebringande verksamhet har jag velat fästa denna gåfva vid minnet af vår älskade Konung, Oscar den Andre besök under dessa dagar i vår stad och af den högsinnade, varma välvilja Hans Majestät derunder låtit komma alla samhällsklasser utan åtskilnad till del".

Huset stod klart 1883 och byggnadsarbetena hade utförts av byggmästare A Linhard, som förmodligen även ritade huset. Normalt låg barnantalet på strax under 20 och verksamheten leddes av en föreståndarinna. 1889 fanns det även en lärare anställd. År 1909 skedde en uppdelning av verksamheten i en styrelse som skulle leda barnhemmet och en stiftelse. Enligt de nya stadgarna skulle barnhemmet "mottaga och på ett kristligt sätt söka uppfostra värnlösa och fattiga flickor inom Lundsförsamling". Flickorna skulle så vitt möjligt erhålla "grundligare undervisning i husliga göromål och handaslöjder för barnens utbildning till dugliga tjänarinnor." Styrelsen skulle väljas av stiftelsen som skulle bestå av 20 personer "som vilja intressera sig för vår ungdoms fostran i den kristliga ande, som barnhemmets stiftare och grundläggare åsyftat att främja". Samma år byggdes huset också om invändigt. I stadens adresskalendrar redovisas styrelseledamöternas och förestånderskans namn fram till 1908, men därefter endast styrelsen. I Svenska fattigvårdsförbundets kalender 1925 uppges det att hemmet har plats för 8 flickor som vid intagningen skulle vara minst 7 år. Verksamheten var igång fram till 1939 och så länge går styrelsen att följa i adresskalendrar. Det året såldes dock huset och därefter är inget känt om föreningen. En gissning i sammanhanget är att hemmet eventuellt är identiskt med det barnhem som på 1870-talet var inrymt i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens missionshus på Hyphoffslyckan, se Professorsstaden.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda