Dalby 40:16

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Dalby 40:16 & 40:12
4016.jpg 4012.jpg
Stationshuset i Dalby 40:16 & 40:12
Information
NamnStationshuset
AdressJärnvägsgatan 1
Byggnadsår1892
ByggherreMalmö-Tomelilla järnvägsaktiebolag
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistorisk värdefull byggnad

Stationshus i två våningar samt vind. Fasad i brunröd tegel med dekorerande fog och brunmålade trä- och plåtdetaljer. Sadeltak med breda utsprång klätt med tvåkupigt äldre tegel, röd-brunt. Taket var ursprungligen pappklätt. Två skorstenar finns kvar. Under utsprånget syns profilerade bjälkändar och dekorativt utformade träkonsoler. Vindskivor och gavelspetsar har gallerverk av tunn trälist. Profilering även kring ett utskjutande flackt tegeltak mot spåren. Åt norr har funnits ett liknande tak. Litet takutsprång även åt öst. Dörrar på alla sidor varav tre är nyare och har ljus furufaner med fönster och den fjärde, äldre med spröjsat överljus, är klädd med brunmålad panel. Fönstren, symmetriskt placerade, är brunmålade och av varierande ålder, har en eller två lufter med avdelande tvärlist eller T-post och då med tre- eller fyra rutor. Några har blyinfattning. Ett blindfönster finns på gatufasaden. Murade fönsterbänkar. Flera kompletteringsbyggnader finns; litet annex västerut, godsmagasin på motsatta sidan spårområdet. Dessa står nu tomma. Även lokstallar finns, vilka har inhyst verkstad för däcktillverkning men nu står tomma.

Förutom stationens olika lokaler, bl.a. personalbostäder, fanns i huset post- och bankkontor innan separata byggnader för dessa verksamheter byggdes. Stationen lades ned 1987. 1985 renoverades bl.a. fönster och dörrar. Idag finns ritkontor och garnbutik i byggnaden.

Annex i rödmålad fjällpanel på två fasader och boardskivor insatta i fackverk på de andra två. Sadeltak med röda tegelpannor, enkupiga, platta. Tvådelad dörr samt lamelldörrar med utanpåliggande gångjärn.

Notering - Ansökan om rivning av Dalby 40:12 & 60:19 - Yttrande 2000-01-14: Dalbys expansion som tätort inleddes med anläggandet av järnvägen Malmö-Dalby 1892, och järnvägen var en förutsättning för Dalbys utveckling från medelstor bondby till en tätort för ett större omland. Järnvägen ledde också till en förskjutning av centrum och utbyggnaden av villaområdet mellan järnvägen och Malmövägen-Veberödsvägen. För förståelsen av Dalby och dess identitet är det väsentligt att järnvägen allt framgent tillåts avspegla sig i stadsbilden och bebyggelsen

I Öpl -98 anges det att det är väsentligt att byns historia viktiga byggnader bevaras.

Dalby 40:12 Godsmagasinet av trä, på höga granitplingar är klätt med liggande fjällpanel. Mot söder har huset en lastbrygga i trä och byggnaden ligger i anslutning till en lastkaj i granit. Huset är förmodligen från järnvägens tillkomsttid och byggnadens karaktär är välbevarad. Underhållet är eftersatt och taket har mindre stormskador.

Byggnaden utgör tillsammans med stationsbyggnaden en enhet och då stationsbyggnaden i sig är ganska anonym underlättar godsmagasinet att man uppfattar stationen som just en station. Godsmagasinet representerar också en enklare typ av järnvägsbebyggelse som idag börjar bli relativt sällsynt. Byggnaden har därför ett klart kulturhistoriskt värde. Huset definitiva värde är dock avhängigt av stationsområdes framtida utformning.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda