Brunnshög - Lund NE - Industrimiljöer i Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Brunnshög
Ritning av Sony-Ericssons byggnad

Historik

Området längs den gamla landsvägen till Lund från nordost har nu börjat bli intressant för industribebyggelse. Här har tidigare inte funnits någon industri.

Områdets karaktärsdrag

Området ligger öster om E22:an och delas av Solbjersvägen i en sydlig och en nordlig halva. Öster om den sydliga delen finns planer på bostadsområde. I den södra delen ligger vattentornet och Sony-Ericssons samt Ericsson Mobile Platforms stora kontorsbyggnader. En större nybyggnad för Sony-Ericson är under uppförande och beräknas vara klart för inflyttning för 2000 anställda under 2008. Även Ericsson Mobile Platforms planerar för utbyggnad.

Den norra delen innehåller ännu inga fasta anläggningar men längs Odarslövsvägen och Brunnshögsvägen har Sony-Ericsson byggt upp en anläggning av moduler. Modulerna är i en våning eller staplade ovanpå varandra till två våningar. Modulerna kan ses som en exponent för den snabbt växande industrin. Området kallas på skylt för Öresund park.

I kommunens planer kallas området i nordöstra Lund - Lund NorthEast och beskrivs som Lunds framtida företagsområde. Förhoppningar finns att läget i Öresundsregionen ska göra Lund NE till en plats där nya kunskapsintensiva företag ska välja att etablera sig. European Spallation Source, ESS, är en europeisk forskningsanläggning på planeringsstadiet. ESS syftar till att skapa nya insikter inom prioriterade områden som exempelvis materialteknik, medicin och bioteknik. För närvarande konkurrerar flera länder om var ESS ska etableras.

Beskrivning av enskilda fastigheter/anläggningar

Kv Nya vattentornet 2

I södra området, invid motorvägen E 22, ligger Sony-Ericssons stora kontorskomplex. Anläggningen ritades av Gert Wingårdh ursprungligen för Ericsson REM och uppfördes 1996-97. 2001 bildades Sony Ericsson Mobile Communication, ett japansk-svenskt joint-venture-företag, som tillverkar mobiltelefoner och tillbehör. Den nya företagskonstellationen SonyEricsson tog över och utvidgade anläggningen ytterligare och ännu en utbyggnadsetapp pågår för fullt, klar 2008. I och med detta är vattentornet, som från början fanns på platsen, inte längre det landmärke det en gång var.

Sony-Ericssons anläggning är uppförd i etapper i en månghörnig och flikig plan men med ett sammanhållet tema i fråga om material och våningshöjd. Byggnaden utmärker sig genom att gavelfasaderna lutar ut. Fasadytorna är uppbyggda av horisontella fönsterband och fält av röd tegelfärgad och vit puts. Hörn och takfot markeras av grå plåt. Taken över fyravåningsbyggnaderna är plana. På två ställen höjer sig konstruktioner över taklandskapet, konstruktioner som påminner om kommandobryggor på fartyg, en association som förstärks av de horisontella räckena längs taket. En skylt i kolossalformat signalerar områdets funktion till förbipasserande på motorvägen. Entrén markeras av ett skärmtak och en rundad fasadyta. En enkelt utformad trädgård omger byggnaden.

I väntan på att Sony-Ericssons tillbyggnad intill vattentornet ska bli färdiga står ett temporärt modulkontor intill gamla landsvägen norrut, i kv Brunnshög 1. Modulerna är blockformade med plana tak, fasaderna är i grå plåt eller skivmaterial. I flera fall är de staplade i två våningar. Modulerna är inhyrda från Expandia.


Kv Nya vattentornet 3

Närmsta granne till Sony Ericsson är Ericsson Mobile Platforms. Denna byggnad, ritad av Uulas Arkitektkontor 2000-02, är utformad i blockform med fem våningar, fasaderna uppbyggda av mörkt röd/brunt tegel och liggande fönsterband. Taken är plana. Entrépartiet är indraget och fasaderna är här utformade av grå plåt och fönsterpartier. Som utsmyckning finns inpassad i cementstenläggningen en nyhuggen runsten med en textrad och en figur som håller fram en mobiltelefon och en dator. Strax norr om Ericsson finns en modulbyggnad i grå plåt och ett parkeringshus i grå prefabricerad betong.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda