Bakgrund till Veberöd

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

I Lunds kommun finns många och varierade natur- och kulturmiljöer, flera har även betydelse regionalt och nationellt. Veberöd och den omgivande landsbygden innehåller unika och värdefulla natur- och kulturmiljöer, präglade av människors verksamhet över generationer. Kulturmiljöer ger oss möjligheter att orientera oss i tid och rum, reflektera kring olika livsvillkor och människors strävanden över tid. Vi kan ställa frågor till hur en plats använts och av vem samt sätta in vår egen tid i ett större perspektiv. Gatunät, tomtindelning, byggnader och trädgårdar är nödvändiga för våra vardagliga liv men de bidrar även till karaktär och identitet. Med hjälp av de fysiska miljöerna får vi en förståelse för hur livet utvecklats just här, vilka material man använt, vilka resurser och ideal man haft.

I samband med arbetet med en fördjupad översiktsplan för Veberöd diskuterades behovet av ett underlag som beskrev ortens kulturmiljövärden. Sedan 1952, då ett underlag skapades för Lunds stadskärna, har kommunen arbetat med att ta fram Bevaringsprogram. För Veberöd, som blev en del av Lunds kommun 1974, har underlag i stort sett saknats. Synen på kulturarv och kulturmiljö har breddats från ett tidigare fokus på fornlämningar och högreståndskultur till att omfatta även företeelser närmre oss i tid och som belyser livsvillkoren för olika sociala kategorier. Lagstiftningen som berör kulturmiljön har utvecklats och idag innehåller Plan- och bygglagen krav på skydd- och varsamhet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Andra lagar som reglerar kulturmiljön är Kulturmiljölagen och Miljöbalken.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda