Axet

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Axet 1 hör till ett av de första områdena som exploaterades i samband med järnvägens anläggande i Veberöd. Hushållssällskapets karta från 1912 visar att fastigheten rymt en verksamhet och det är funktionen även idag. Flygfoton från 1940 och framåt visar hur bebyggelsen successivt växt och byggts till. Vid en jämförelse mellan kartan från 1912, flygfotot från 1940 och dagens situation, kan vi se att huvudbyggnaden med butikslokal ligger på ursprunglig plats. Dock i minskande storlek från 1912 till 1940. På 1970-talet fick byggnaderna den utformning de har idag då det sista tillägget gjordes. En silo i byggnadens västra del syns på flygbilderna från 1940 fram till 1978, på kommande bild, från 1998, är silon borta. Mellan 1965 och 75 byggdes lokalerna till österut. 1998 skapas den nuvarande utformningen. Tidigare har Lantmannaföreningen haft förråds- och magasinsbyggnader för bland annat trä och spannmål i östra delen av den tomt som nu disponeras av XL-Bygg mellan stationen fram till korsningen Södra Järnvägsgatan/Mejerigatan, och Spannmål och trä hade resterande halva. XL Bygg hette tidigare Byggland och före det hette man Spannmål- & Trä. Veberöds Lantmannaförening uppgick i Skånska Lantmännens Centralförening. Det fanns en öppen plan mellan Lantmännens tomt och Spannmål & Träs tomt. Förmodligen ägdes denna av Statens järnvägar eftersom det fanns ett godsmagasin (som senare användes av Lantmännen). Vid sidan om godsmagasinet och längs med järnvägen fanns en uppbyggd ramp/lastkaj så att lastmaskiner och rullande gods kunde tas direkt upp i järnvägsvagnarna. Det fanns tidigare även en kvarn i anslutning men vilken typ av kvarn det varit är oklart, troligen en eldriven kvarn. Funktionen har alltså inte förändrats speciellt mycket utan det är främst namnet på verksamheterna som ändrats. På fastigheten står det tre byggnadskroppar med flera funktioner inom dessa så som lager, kontor och butik.

Anekdot

Gert Nilsson berättade att när han gick i skolan så var det pojkar som kopplade en vajer från vågen till ett lok vilket innebar en hel del skada – som pojkarnas föräldrar fick betala! Stig Hansson från stödgruppen berättade att han satt med ibland vid vägning av betor.

"Jag kommer ihåg det som att själva silosen var en träbyggnad ev. klädd m grå eternit. Den lägre lagerbyggnad intill var träpanel (rödmålad) på utsidan. Att det var stål menar jag är osannolikt. Träbyggnad vill jag påstå. Det har berättats för mig att luftvärnet hade utkiksplats i silosen under 2:a världskriget"

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda