Östertull

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kvarteret Östertull
Gårdsinteriör vid Östra Mårtensgatan 12. 1978.
Östra Mårtensgatan 1978.
Småhusbebyggelse vid Östra Vallgatan 1978. Ett par av husen revs 1979.
Utsikt över några gårdar vid Råbygatan i kvarteret Östertull, 1978.
Östra Mårtensgatan mot väster. Foto Ragnar Blomqvist 1945. Kulturens arkiv.
Östra Mårtensgatan mot väster. Foto Ragnar Blomqvist 1945. Kulturens arkiv.

Kvarteret är beläget i östra delen av stadskärnan, söder om Östra Mårtensgatan. Det har fått namn efter den östra stadstullen, som varit förlagd strax utanför gatans mynning. Under tidig medeltid var Råbygatan infart till staden från sydost, från Dalby- och Råbyhållet. På 1300-talet övertog Mårtensgatan denna roll. Båda gatorna tillhör således Lunds medeltida stadsplan.

I öster begränsas kvarteret av Östra Vallgatan, vars sträckning följer läget för den forna stadsvallen. Exakt hur gammal denna del av Vallgatan är vet man ej, men i slutet av 1700-talet talas om "allmänna vägen vid stadens vall."

Skolgatan lades ut år 1904, men projekterades redan i ett stadsplaneförslag från 1870-talet. Dess sträckning följer i stort den gamla gränslinjen mellan de djupa tomterna i Östertull och de obebyggda lyckorna i stadens sydöstra del.

Kvarterets äldsta bebyggelse finns vid Östra Mårtensgatan. Före 1800-talets mitt hade samtliga gårdar sina huvudbyggnader förlagda hit.

Tomterna sträckte sig djupt in i kvarteret, de flesta ända ned till en gärdesgård som avgränsade "sädeslöckorna" i söder. Hantverkargårdar dominerade under 1700- och 1800-talen. Gathuset inrymde ägarens bostad och ibland en liten salubod. Genom en port eller öppning mellan husen nåddes gården med dess verkstadslängor, magasin och stallar.

Södra sidan av Östra Mårtensgatan har väl bevarat sin prägel av 1800-talets småstad. Bebyggelsen är ålderdomlig; de flesta husen är uppförda före 1800-talets mitt och många har inslag av korsvirke i stommen. Endast de två hörnfastigheterna har, genom tillbyggnader på 1900-talet, erhållit tre våningars höjd. I övrigt dominerar lågbebyggelse i kvartersfasaden.

Kring mitten av 1800-talet avstyckades en grupp småtomter i kvarterets sydöstra kant, vid Vallgatan. Här växte fram en typisk småfolksbebyggelse med enkla envåningshus, byggda av tegel och råsten. Något senare, på 1870-talet, bildades nya tomter även vid Råbygatan. Här byggdes en- och tvåvåningshus, de flesta med fasader i grågult tegel.

När Skolgatan anlades år 1904 frilades tidigare obebyggd mark, och inom kort uppfördes en rad hyreshus med tidstypiska fasader i rött eller gult beklädnadstegel. De höga husen med sina påkostade fasader och stora lägenheter stod i våldsam kontrast till husraden vid Vallgatan.

I kvarteret Östertull finns flera värdefulla gårdar bevarade. Tomtmönstret är ålderdomligt, och vissa tomter har gränslinjerna vid gatan orubbade sen 1700-talet. Gårdarna sträcker sig djupt in i kvarteret, och de är ofta på traditionellt sätt uppdelade i en främre stensatt gårdsplan och en inre grönskande "hageplats". Kring den främre gården grupperades flygellängor och ekonomibyggnader. Fram till mitten av 1800-talet ingick stall och loglänga i varje stadsgård av betydelse. Dessutom fanns ibland brygghus med smälta, mangelbod, packhus och vagnsportar samt gås- och svinstior. Till de större hantverken fordrades särskilda verkstadslokaler. Rester av den äldre gårdsbebyggelsen finns ibland kvar; på gården vid Östra Mårtensgatan 10 ligger en tvåvåningsbyggnad i korsvirke som har varit barkkvarn och torkhus för den garverirörelse som under mer än 100 år fanns i gården.

Den inre delen av gården — hagetomten — utnyttjades som nytto- eller prydnadsträdgård. Under 1800-talet blev det vanligt att placera ett lusthus där. Gården vid Östra Mårtensgatan 14 beskrevs år 1816 på följande sätt: "Uti denna trädgård äro flera fruktträd planterade och ett lusthus av eketimmer med bränd mur tegel upfört."

Det är viktigt att bevara de ålderdomliga gårdsbildningarna och den uppvuxna grönskan i kvarteret. De är numera sällsynta exempel på lundamiljön från tiden före industrialismen.

Fastigheter i kvarteret Östertull

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda