Källby Vattenverk - Kommunaltekniska verk i Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Version från den 20 april 2018 kl. 08.58 av David Foisack (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Maskinhuset, bakom byggnaden rinner Höje å. Byggnaden är markerad som kulturhistoriskt värdefulla i Bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna del II (s.145).
Filterhuset. Byggnaden är markerad som kulturhistoriskt värdefulla i Bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna del II (s.145).
I förgrunden nätstationen. I nivån nedanför vägen står pumpstationen med fönsterband i gaveln. I bakgrunden den stora tryckstegningsstationen från 1987, tillbyggd 1991 och senare.
Ventilkammaren, filterhuset skymtar till höger i bild.
Det mindre pumphuset med brunnshuset i fonden. Till höger i bild maskinhuset och en gråfärgad tillfällig barack med personalutrymmen.
Förrådet. Kring byggnaden finns stora träd och en del av strukturen av maskinmästarbostadens trädgård bevarad. Vy mot söder.

Källby vattenverk, Vattenverket 1, Badarevägen, Lund

Anläggningen ligger mellan bostadsområdet Klostergården i sydvästra Lund och Höjeå. Området kantas av grönområden med kuperad topografi. Sydväst om ån tar åkrar och ängar vid.

Maskinhuset, Filterhuset och Brunnshuset presenteras i Bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna del II (s.145) och är rödmarkerade som kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Utöver dessa finns idag sex byggnader. Vid vattenverket har tidigare funnits en maskinmästarbostad vilken revs 1979. Före den datorstyrda övervakningen var alltid personal tvungen att vara på plats för att övervaka driften.

Maskinhuset - Ar uppfört i medeltidsinfluerad industriarkitektur med fasader i rött maskinslaget tegel med detaljer i granit och vitputsade blinderingar. Gavlarna är indelade i en kraftig rundvälvd båge i hela byggnadens bredd. Valvbågarna upptas av småspröjsade fönster, i norr även en dörr, samt smala fönster i tre av blinderingarna. Långsidornas fönster är ersatta med aluminiumfönster och delar av plåtarbeten med fabriksmålad plåt. 1991 byggdes huset om till verkstad och kommer inom den närmaste tiden att interiört byggas om till kontor/personalutrymmen. Maskinhallen byggdes till med ett reservkraftverk 1948 i samband med mottagandet av vatten från Vombsjön. Tillbyggnaden i rött tegel ansluter i volym och detalj väl till Maskinhallen. Sydgaveln byggdes om 1979 och huset används som personal- verkstads- och kontrollrum.

Filterhuset - Uppfört 1906-07, ombyggt 1924 och 1936. Huset bestod ursprungligen av en kvadratisk byggnad i rött maskinslaget tegel. I väster anslöt en underjordisk del. Strax norr om det gamla huset byggdes 1924 en ny filterbyggnad i rött tegel med trapetsformade takpannor. Huset inrymde en hall med golv av glaserat tegel och tre nedsänkta snabbfilterbassänger med varsitt manöverbord. I den gamla byggnaden inrymdes luftare och reaktionsfilter. 1936 sammanbyggdes de båda byggnaderna och den gamla anpassades arkitektoniskt till den nya. Huset byggdes om 1991 i samband med att hela den maskinella utrustningen byttes ut. I snabbfilterhallen finns golvet, bassängerna och ett manöverbord bevarat. Fönster- och dörrsnickerier är ersatta med aluminiumpartier.

Brunnshuset - Tillkom senast 1923. Det har en åttakantig form och är uppfört i rött maskinslaget tegel med mjukt rundade fönsterbänkar i granit. Tälttaket är klätt med svart plåt krönt av en ventilationshuv. Takplåten är ersatt med ny plåt och fönster och dörrar med aluminiumpartier.

Pumphuset - Uppfört ca 1964 som pumphus när Källby hade egen vattentäkt. Huset har en rektangulär form och vilar på en gjuten sockel. Rött maskinslaget fasadtegel murat i blockförband. Stommen är gjuten med invändigt synliga mönster av träformen. Det flacka sadeltaket är pappklätt, vindskivor i kopparplåt. Den södra gaveln bryts upp genom ett horisontellt fönsterband av glasbetong. Invändigt är byggnaden i avskalad vitmålad betong med mönster av träformarna. Byggnaden är ej i funktion idag, används som bland annat förråd.

Nätstation - Uppförd på 1960-talet, troligen i samband med att bostadsområdet Klostergården uppfördes. Rektangulär byggnad med gjuten sockel, rött fasadtegel och plant pappklätt tak med smal sarg i kopparplåt. Dörrar i aluminium. Invändig utrustning är bevarad i original. Nätstationen är i funktion med både låg- och högspänningsställverk.

Ekonomibyggnad - En större ekonomibyggnad i stolpkonstruktion. Den utvändiga locklistpanelen är ersatt med rödfärgad lockpanel. Sadeltaket är klätt med korrugerad svart plåt. Invändigt är byggnaden idag indelad i två rum med en murstock. Tak- och väggmaterial vittnar om tidigare indelning i flera rum. Byggnaden har rymt vedbod, tvättstuga och manskapsbod. Vattenverket planerar att riva byggnaden för att ge plats åt ett nytt garage.

Mindre pumphus - En kvadratisk enkelt utformad byggnad på betongsockel med rött maskinslaget fasadtegel och plant tak. Dess funktion är pumphus för avloppsvatten. Uppfört 1980/90-talet.

Tryckstegringsstation - I samband med Bolmenprojektet tillkom 1987 en större tryckstegringsstation efter ritningar av Hans Trygg, VBB. Byggnaden rymmer vattenintag från Vomsjön och Bolmenvatten samt pumpar för dricksvattendistribution till staden och till Norra Verkets markreservoarer. Den byggdes till 1991 med en reservkraftstation och senast en mindre lägre tillbyggnad. Byggnaden har rött fasadtegel och taken är täckta med falsad plåt. Interiören präglas av tegelröda klinkergolv och vitmålade betongväggar. Byggnaden brukas tillsammans av VASYD och Sydvatten.

Ventilkammare - Uppfört 1997-1998. Souterrängbyggnad utförd med betongsockel och rött fasadtegel. Sadeltak klätt med falsad plåt. Byggnaden rymmer utrustning för av- och påslagning av vatten distributionen till staden. En del av utrustningen är placerad under marken utanför byggnaden.

Trådgård - På äldre kartor och fotografier kan man se att det kring den nu rivna maskinmästarvillan och ekonomibyggnaden fanns en anlagd trädgård. En del låg nordväst om ekonomibyggnaden och en sydväst om villan. Tomten sträckte sig längre österut än dagens gräns men trädridåerna som finns idag härstammar ur trädgården kring villan och ekonomibyggnaden. För att förankra platsen till den tid när maskinmästaren bodde på området är det viktigt att bevara strukturen med träd och linjer på den sydöstra delen av tomten liksom ridån med växtlighet mot ån.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda