Gunnesbo - Nbbbelöv - Industrimiljöer i Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Version från den 22 mars 2018 kl. 11.22 av David Foisack (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Gunnesbo - Nöbbelöv
Gunnesbo - Nöbbelöv
Gunnesbo - Nöbbelöv

Historik

På häradskartan från 1917 är området markerat som jordbruksmark. De större gårdarna hette Gunnesbo och Nöbbelövs boställe men det fanns även mindre torp och boställen i området. Inget på kartan tyder på att det bedrivits industriell verksamhet. Gården Gunnesbo ligger kvar idag och avgränsar området åt norr. Järnvägen till Kävlinge som färdigställdes 1886, avgränsade området åt öster.

Områdets karaktärsdrag

Det bågformade området avgränsas mot söder av Norra Ringen och Fjelievägen, mot väster av väg 108:a och mot norr av Gunnesbogården. Mot bostadsområdet Gunnesbo i öster avgränsas området av Rudeboksvägen och Arkeologvägen. Området gränsar i öster och sydöst till ett koloniområde. På området, som är helt ytbyggt, finns drygt 100 företag, främst verksamma med finans- och konsulttjänster samt energi- och vattenbolag. Största företaget i området är Alfa-Laval, även Tetra Pak har verksamhet här. Alfa-Lavals anläggning dominerar den norra delen av området och är synligt från väg 108.

Söder om Alfa-Laval ligger Lunds energis gasvärmeverk och Sysavs anläggning. Intill väg 108 huserar Landernäs marmor i samma byggnad som korvtillverkaren Lunnamelle. Den södra delen innehåller några tillverkningsföretag, konsultföretag och serviceföretag men även en hel del handel. ICA har en stor affärslokal i kvarteret Traktorn som vetter mot ringvägen. I området finns Bibliotekstjänst, BTJ och Grahns tryckeri. Framför allt utformningen av BTJ bör ha gjorts med tanke på vyn från Fjelievägen. Byggnaderna förefaller i de flesta fall vara uppförda under 1970- 80 och 90-talen. Med få undantag är de anspråkslösa och enkelt byggda med fasader i plåt, gult tegel eller prefabricerade element. De är låga i en till två våningar och indragna på tomterna. Någon större tillverkning bedrivs inte.

I östra delen (öster om Boställsvägen) finns många småföretag men även ett företagshotell i kv Oket, ett större företag i kv Grepen (Studentlitteratur) samt en kyrka (Jehovas vittnen). Byggnaderna är heterogena i fråga om fasadutformning men liknande i storlek. Fasaderna varierar mellan prefabricerade betongelement till plåt och tegel. Färgerna är röd, vit, brun, gul och blå. Taken är plantak, pulpettak eller flacka sadeltak.

Beskrivning enskilda fastigheter/anläggningar

Rudebok 1

Alfa-Lavals produktionsbyggnad har fasader av brun korrugerad plåt, byggd med hög sockel i brädformsgjuten betong. Fönsterband i vit färg ger dagsljus. Taken är plana men med varierande höjd. Produktionen förbinds med ett kontor via en täckt glasad gång klädd med aluminium. Kontoret är byggt i fyra våningar med sockel av betong och fasader av bruneloxerad plåt och rytmiskt placerade fönster. Alfa Laval Thermal byggdes 1978/79 efter ritningar av Lars Carlsson.

Rudebok 3

Kontorsbyggnad i fyra våningar med fasader av vitfärgade betongelement, brunlaserat trä och glas under plantak.

Rudebok 2

Kontorshuset byggdes 1985 till Alfa-Laval efter ritningar av Pierre Dupont. Idag är det Tetra-pak som använder kontorsbyggnaden med fasader i eloxerad plåt i bronserad ton. Det är byggt i tre våningar under plantak. Utanpåliggande cylinderformade trapptorn, fasadplåtning utförd som plattor i rutmönster och halvpelare i hela fasadens höjd fungerar dekorativt. Byggnader och parkering är omgivna av häckar och trädplantering.

Tjugan 1

Kelva är underleverantör till förpackningsindustrin. Företaget grundades i Lund 1970 för konstruktion och försäljning av komponenter samt system till förpackningsindustrin och den grafiska industrin. Byggnaden är exteriört väl bevarad med tidstypisk utformning uppförd i en våning med fönsterband och bruna tegelfasader under plantak.

Tjugan 2

Byggt som stall till renhållningsverket vid mitten av 1920-talet. Idag består byggnaderna av tre äldre tegellängor i U-form med gård överbyggd 1981. En lägre träbyggnad av barackkaraktär har tillfogats i öster. Exteriört har byggnaderna fortfarande kvar en del av stallkaraktären. Grunden är putsad och fasaderna av rött tegel i munkförband. En del spröjsindelade stallfönster i gjutjärn finns kvar. Taken är belagda med svart korrugerad plåt och i nock finns flera lanterniner bevarade. Den asfalterade tomten är omgiven av en dubbel rad av höga bok- och andra lövträd. Idag används byggnaden som lager.

Grepen 1

Hela kvarteret upptas av Studentlitteraturs stora anläggning med tryckeri, förlagskontor och lager. Företaget etablerades under 1963 och inriktade sig på studenternas behov av litteratur. 1977 ritade BSB Byrån för samhällsbyggnad i Göteborg den nuvarande byggnaden som består av en kontorslänga i två våningar intill Nöbbelövsvägen sammanlänkad med en stor hallbyggnad i en till två våningar. Fasaderna är klädda med skivmaterial och plåt, taken består av sammanlänkade flacka sadeltak. Byggnaden ger intryck av att vara uppförd vid ett tillfälle.

Traktorn 4

Grahns tryckeri är inrymt i en byggnad med sluten kubiskt formad exteriör. Fasaderna består av grönfärgade betongelement, taken är plana med avtäckning av rostfri plåt, även byggnadens avrundade hörn är klädda med rostfri plåt.

Traktorn 2

Bibliotekstjänst, BTJ är kanske det företag som fått den mest spektakulära utformningen i området. Den senaste byggnaden är uppförd 1989 efter ritningar av Anselmgruppen. Det är en 4-5-våningar hög, flerhörnig byggnad, med fasader av rostfri plåt och en sockel av rött tegel. Fasaderna övergår i sadeltak klädda i samma material. En något äldre och lägre byggnad med rektangulär plan är sammanlänkad med huvudbyggnaden via ett glasparti. Den ritades av Klas Anselm och byggdes 1975. Fasaderna på den lägre byggnaden är nedtill slutna tegelytor och medan den övre delen utgörs av fönsterpartier.

Välten 4

Företaget Knorr-Bremse tillverkar bromsar till järnvägslok och har fortsatt den produktion som förr bedrevs i Carl Holmbergs armaturfabrik vid Gasverksgatan. Fasaderna i aluminiumplåt ser ut att vara nybyggd och påminner mycket om de hallbyggnader som uppförts de senare åren för skiftande användning.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda