Värpinge 18:2 - 18:12 och 18:27 samt Värpinge 17:26

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Karta.
Kvarteret sett från Önnerupsvägen 1951. I förgrunden Värpinge 18:3, t h därom 18:2. Därbakom taket till stallängan på Värpinge 8, nu Värpinge 18:6. Foto Ragnar Blomqvist/Kulturen.

Området består av en låglänt del i väster och en högre belägen del i öster. Den låglänta delen ingick förr i byns gemensamma "gatumark". Öster om gatumarken, uppe på backkrönet låg en rad med fyra sammanbyggda bondgårdar, varav de två nordligaste (nr 3 och 6) låg inom det här aktuella området. Omkring 1730 började delar av "gatan" att upplåtas som tomtplats för byns obesuttna. På 1822 års karta fanns inom det nuvarande "kvarteret" ett antal arbetstorp. Det var dels ett par små, korta byggnader, samt några långa längor som eventuellt var uppdelade på flera lägenheter. I samband med enskiftet 1813-22 flyttade gårdarna nr 3 och 6 ut på markerna. Nr 3:s gamla tomtplats lades ut som hage till två av arbetstorpen, medan nr 6:s tomtplats införlivades med nr 8:s marker. Där uppfördes, troligen 1868, en undantagsbostad för den avgående arrendatorn på nr 8.

Kvarteret fick sin nuvarande form 1929 i samband med att området styckades upp i tomter. Ett par villatomter lades ut på nr 3:s gamla tomtplats och Gatmegårdsvägen fick sin nuvarande sträckning. Tidigare hade vägen, som ledde till gården nr 8, Gamlegård kallad, gått på snedden norr om Värpinge 18:2. Flertalet av tomterna inom kvarteret friköptes 1930. Under 1900-talet har flera av de äldre husen inom kvarteret rivits. Ett par försvann i samband med breddningen av Trollebergsvägen 1929, och två ersattes på 70-talet av nya hus.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda