Olshög 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Olshög 6
Olshog 6.png
Olshög 6
Information
NamnOlshögsgården
AdressOlshögsvägen 18
Byggnadsår1830 omb bl a 1925
ByggherreInspektör Jöns Ohlsson, 1925 frisörmästare Albin Lindquist
Arkitekt1925 Henrik Sjöström
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Foto Per Bagge 1923/Kulturen.

Av den ursprungligen femlängade Olshögsgården finns idag två korsvirkeslängor kvar. Boningslängan i söder har svarttjärad timra och fack i rött tegel. De i fasaden utstickande bjälkändarna tillhör bjälklaget som vilar ovanpå ståndarna. Sadeltaket är täckt med rött tegel. Brädomfattningarna kring fönsterna på södra gaveln är av samma utformning som på en uppmätningsritning från 1925 och gavelspetsen är panelklädd. På gatufasaden avslöjar ett fack med något annorlunda tegel läget för en äldre dörr. Nyare fönster- och dörrsnickerier. I huset finns en troligen ursprunglig, grönglaserad kakelugn.

Den f d loglängan i norr har mot gården svart timra och vitputsade fack, samt ett par äldre plankportar. På nordsidan är nederdelen klädd med stående panel, medan överdelen har putsade rödmålade fack. Gaveln mot gatan är delvis klädd med stående panel. Sadeltaket är klätt med träspån, vilket tidigare även boningshuset hade. Mellan de bägge längorna fanns det förr en körport, täckt av boningshusets tak, som ledde in till gårdsplanen.

Gården skildras i ett brandförsäkringsbrev 1835. Längorna var uppförda i korsvirke med brädgavlar och tak av långhalm. Boningshuset i ekekorsvirke och bränt tegel innehöll förutom fyra boningsrum två kammare, en förstuga och ett kök med stengolv. Där fanns även en bakugn. Tre av rummen hade papperstapeter och fyra brädklädsel. Logen, som på vinden även inrymde ett boningsrum hade lerslagna ytterväggar, liksom stallet i öst. Stallet hade plats för fyra hästar och elva nötkreatur samt höns och får. På taket fanns en holmeja. Vinkelrätt mot stallets baksida låg "bränneriet" i ekekorsvirke med bränt tegel. Under en del av huset fanns en källare. Den södra längan till slut, i ekekorsvirke med bränd och obränd sten inrymde bl a vagnsport, torfhus och två reningsrum med järnugnar. Där inreddes sedan ett bryggeri.

I samband med att Olshögs marker styckades upp till villatomter upphörde gården att fungera som brukningsenhet och hyrdes ett tag ut som arbetarebostäder. Själva gårdsplatsen styckades, 1924 av och såldes till frisörmästare Alb. Lindqvist. Meningen var att gården skulle rivas, men då byggnaderna visade sig vara i gott skick lät Lindqvist istället renovera boningslängan, varvid bl a delar av vinden inreddes, och även delvis bygga om loglängan. De övriga längorna revs. I en tidningsartikel från 1924 berättas det entusiastiskt om den planerade restaureringen: "I sin helhet blir Olshögsgården efter allt att döma tack vare de nämnda skonsamma omändringsarbetena allt fortfarande en idyll i staden. När gården om få år på alla håll blir omgiven av nya villor blir den ett unikt och tilltalande inslag i alla den nya tidens byggnadsmoderniteter."

Gården såldes 1926 till professor Lennart Smith. Efter en brand i boningslängan 1934, varvid framförallt gårdssidan skadades, försågs huset med en lång takkupa mot gården. Ytterligare förändringar har skett under 1960-talet och 1969 inreddes en del av loglängan till en lägenhet efter ritningar av Folke Lundberg. Under årens lopp har vid ombyggnader och underhåll stora delar av husen bytts ut. Man har dock i huvudsak hållit sig till traditionella material och byggnadernas karaktär är väl bibehållen. Se vidare Professorsstaden.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda