Genarp - Industrimiljöer i Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Genarp

Historik

Järnvägen mellan Malmö och Genarp invigdes 1894. De äldre industriella verksamheter som funnits här är mejeriet (etablerat 1898) och snickerifabriken som 1924 kallades L. Nilssons söner.

Kärrvallens karaktärsdrag

Företagsområdet ligger i norra delen av Genarp och omfattar i dagsläget endast ett kvarter delat av två återvändsgator. En äldre gård med bebyggelse från cirka 1920-30-talet, här finns en lång länga i östvästlig orientering, med putsade fasader och sadeltak belagt med sinuskorrugerad grå eternit som ser ut att ha varit svinstall eller fågeluppfödning men som nu rymmer mindre företag, bland annat ett spettkagebageri. I övrigt är bebyggelsen i området från de senare årtiondena. Några är med tanke på att de har tak av eternit troligen byggts före mitten av 1970-talet (Kärrvallen 3 Bil & motorservice). De flesta byggnaderna i området är uppförda med fasader av gul eller vit plåt, gula eller vita betongelement. Flera företag är åkerier, bilservice, men tillverkning bedrivs av Ottossons färgmakeri, Genarps lådfabrik och Magnussons i Genarp. Ottossons linoljefärgsmakeri är byggt 2001 med tegelfasad, rödfärgad träpanel och sadeltak belagt med sedum. Genarps lådfabrik tillverkar lastpallar och emballage. Ny fabrikslokal byggd i betongelement 2002.

Kärrvallen 2, Magnussons i Genarp

Ett av företagen heter Magnussons i Genarp, de är specialiserade på att tillverka metallrör. Aseas första industrirobot placerades här 1974 och var i drift 70000 timmar innan den ställdes på museum. Robotmodellen hette IRB 6 var då världens första mikrodatorstyrda elektriska robot. Utvändigt är Magnussons byggd med fasader i vit plåt och plant tak, en lägre del byggt som kontor och en högre del för tillverkning och lager.

De första ritningarna är daterade 1970 och signerade Samuelsson & Jaenecke arkitekter i Malmö och SIAB (Svenska Industribyggen AB). Dessa stämmer i stora drag med dagens utformning, även om fönstersättningen skiljer sig åt från dagens. Det finns även snarlika ritningar från 1970 som signerats av Robertson Nordisk A/S. Ytbehandlingen i det senare fallet angavs vara väggar av s k Qpanel, fönsterband av aluminium och tak belagt med papp. Båda förslagen var förberedda för utbyggnad av ett kopplat kontor och utvidgning av fabrikshallen, något som också har realiserats.

Beskrivning enskilda fastigheter/anläggningar

Borgen 24 järnhandel

Startade 1860 som möbelsnickare i Häckberga, etablerades 1900 som möbelfabrik i Genarp, övergick till byggvaruhandel och järnhandel under 1900-talets mitt. Tegelbyggnader av gult tegel med röd dekor, gårdshus i träpanel, magasinslänga i gulmålad panel. Gården är delvis stensatt. Miljön är välbevarad.

Bränneröd 24 fd Genarps mejeri

Mejeriet var i drift mellan 1898-1959/60. Man tillverkade ost och smör samt sålde mjölk och smör. Mjölkleverantörer fick skummjölk i retur och kunde beställa smör och ost. Intill låg speceriaffärens lagerbyggnader som under andra världskriget användes som flyktingförläggning. Speceriaffären låg i korsningen.

När mejeriet lades ned bildade man 1960 en leverantörsförening som sålde mjölken till Påhlssons mejeri i Malmö. Efter 1960 övertog Bröderna Mauritssons charkuterifabrik lokalerna och drev rörelse i några år, därefter tog Rune Lunds charkuteri över. 1991 flyttade de nuvarande hyresgästerna, Erikshjälpen in. Den gamla mejeribyggnaden är uppförd i gult tegel med röd dekor, mejerisalen märks exteriört av de från början två symetriska dörrarna, lastbryggan och det stora lunettfönstret i gaveln. På södra sidan finns en mindre tillbyggnad i två våningar med fasader av gult tegel, den tillkom efter 1964. På baksidan finns bostadshuset som beboddes av mejeristen. Mejeriets gamla skorsten revs 1987 då Nya Laxkompaniet AB byggde om till fiskrökeri. Den stora tillbyggnaden kan vara uppförd under sent 1960-tal eller tidigt 1970-tal, ritningarna är daterade 1969 och 1972. Den är uppförd med stomme i betong och fasad av gult tegel, flackt sadeltak och en lastbrygga.

Någon gång under slutet av 1960-talet måste man ha diskuterat möjligheten att riva mejeriet och bygga ett medborgarhus på en del av tomten. I alla fall finns ett ritningsförslag från Sten Samuelssons arkitektkontor daterat 1973. Äldre foto från 1916, finns i ”Gamla Genarp”.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda