Avgränsning - Industrimiljö Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Vi har i samråd med beställare avgränsat undersökningsområdet till industrimiljöer i Lunds innerstad samt de områden som kommunens planering anges som företagsområden. Vi har undersökt 12 företagsområden i Lund samt industrierna i samhällena Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd. Dessutom har vi undersökt stenbrytning på flera platser. Vår avgränsning i tid är 1800-talets mitt till nutid.

Vi har inriktat oss på industriella produktionsmiljöer, d v s miljöer som uppförts för eller använts till industriell produktion. Vi har inte studerat kommunaltekniska verk, kraftproduktion eller infrastruktur. Vi har inte studerat miljöer präglade av småskalig och hantverksmässig produktion. Vi upplever att skiljelinjen mellan industri och hantverk är svår att dra, i synnerhet i fråga om äldre tid. I dagens industriområden blandas handel och grossistverksamheter med tillverkning. Företag som tidigare bedrivit tillverkning i Lund har i vissa fall flyttat tillverkningen utomlands eller övergått till att bedriva import, men bibehållit lokaler i Lund.

Med begreppet industri avser vi tillverkning genom förädling av råvara. Industri kommer från latinets ”industria” som betyder ivrig verksamhet, flit eller företagsamhet. I Sverige används ordet även om en enskild fabrik eller ett enskilt företag. I inskränkt bemärkelse betecknar industri den produktionsform som karakteriserar fabriksindustri i industrisamhället. Industrins varuproduktion skiljer sig från protoindustriell produktion genom att den förbrukar större energitillgångar, bedrivs i större skala, i större anläggningar samt arbetsprocessens specialisering och mekanisering. Ibland används antalet anställda på en arbetsplats som ett kriterium för om den kallas industri eller inte, men Statistiska Centralbyrån, SCB, har ingen undre gräns för antalet anställda i en industri. SCB delar in industrin i tre grenar: 1 gruvor och mineralbrott, 2 tillverkningsindustri (med 9 underavdelningar), 3 gas, värme och vattenverk. Med ledning av Nationalencyklopediens, NE, definition att industri även betecknar annan verksamhet än råvaruförädlande, används ”industri” i en bred definition i förstudien.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda